ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.180; 55.020

Říjen 1998

Obaly – Hmatatelné výstrahy –
Požadavky

ČSN
EN IS O 11683

77 4001

 

 

 

Packaging - Tactigle warnings of danger - Requirements

Emballages - Indications tactiles de danger - Exigences

Verpackung - Tastbare Gefahrenhinweise - Anforderungen

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11683:1997. Evropská norma EN ISO 11683:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11683:1997. The European Standard EN ISO 11683:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 272 z června 1993 (77 4001). Tím pozbývá platnosti ČSN EN 272 z června 1993 v plném rozsahu.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
53562


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Ve srovnání s ČSN EN 272:1993 byla ČSN EN ISO 11683 rozšířena o zmenšené velikosti značky.

 

Citované normy

EN 417:1992 zavedena v ČSN EN 417:1994 Kovové nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro jedno použití s ventilem nebo bez něho pro přenosné spotřebiče - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení (69 8417)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s.r.o. Praha, IČO 41695844, Ing. Jana Lukešová

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 11683

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 11.180; 55.020

Nahrazuje EN 272:1989

 

Deskriptory: packaging, dangerous materials, disabled persons, accident prevention, tactile danger warnings, symbols, specifications, dimensions, position (location), life (durability)

 

Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky (ISO 11683:1997)

 

Packaging - Tactigle warnings of danger - Requirements (ISO 11683:1997)

Emballages - Indications tactiles de danger - Exigences (ISO 11683:1997)

Verpackung - Tastbare Gefahrenhinweise - Anforderungen (ISO 11683:1997)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-08-30.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

0

Úvod

6

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Definice

6

3.1

nebezpečný

6

3.1.1

látky

6

3.1.2

přípravky

6

3.2

obal

6

3.3

balení

6

3.4

dno

6

3.5

plocha uchopení

7

3.6

hrana (edge)

7

4

Všeobecné požadavky

7

5

Požadavky na hmatatelnou výstrahu

7

6

Rozměry značek

7

6.1

Obecně

7

6.2

Běžná velikost

7

6.3

Zmenšená velikost

8

6.3.1

Značka 9 mm

8

6.3.2

Tříbodová značka

8

6.3.3

Značka 3 mm

8

7

Umístění výstrahy

8

7.1

Všeobecné požadavky

8

7.2

Obaly se dnem

9

7.2.1

Obecný případ

9

7.2.2

Specifické případy

9

7.2.2.1

Obecně

9

7.2.2.2

Aerosolové obaly

9

7.2.2.3

Nádoby na zápalný plyn

9

7.2.2.4

Plastové obaly se širokým otvorem

9

7.3

Obaly beze dna

9

7.4

Malé obaly

10

8

Trvanlivost hmatatelné značky

10


Strana 5

Předmluva

Text EN ISO 11683:1997 byl vypracovaný v technické komisi CEN/TC 261 „Obaly" jejímž sekretariátem je pověřen AFNOR, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 122 „Obaly".

Touto evropskou normou se reviduje EN 272:1989.

Důležité technické rozdíly jsou:

 

- rozšíření o zmenšené velikosti značek.

 

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do dubna 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

0 Úvod

Pro nevidomé a zrakově postižené osoby, které zacházejí s balením, je obtížné až nemožné rozpoznat, jestli balení obsahuje neškodné nebo nebezpečné látky nebo přípravky.

Tento problém může být vyřešen:

 

- tím, že balení obsahující nebezpečnou látku nebo přípravek bude opatřeno hmatatelnou výstrahou podle této normy;

- výukou nevidomých nebo zrakově postižených osob, aby porozuměly významu a umístění hmatatelné výstrahy na balení.

 

Tato norma specifikuje hmatatelnou výstrahu, která má tvar zvýšeného rovnostranného trojúhelníka a nebo tam, kde není na obalu dostatečný prostor pro trojúhelník, výstrahou upravenou třemi zvýšenými body.

Pro nevidomé a zrakově postižené osoby je tato hmatatelná výstraha jednoduchá svým podáním a pokud je to možné i shodným umístěním, usnadňuje proces výuky a naučení a dává záruku pro rozpoznání.

 

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na hmatatelnou výstrahu na obalech, které obsahují určité nebezpečné látky nebo přípravky.

Aby se zabránilo nedorozumění ve výkladu, hmatatelnými výstrahami se opatřují pouze ty obaly, které jsou obsaženy v platných nařízeních na nebezpečné látky a přípravky.

Tato norma nespecifikuje nebezpečné látky a přípravky, které budou baleny do obalů s hmatatelnými výstrahami. Tyto látky a přípravky jsou specifikovány zákonodárnými orgány.

 -- Vynechaný text --