ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.798:620.197

Říjen 1992

OCHRANNÉ BALENÍ
Všeobecná ustanovení

ČSN 77 0100


 

 

 

Protective packaging. General specifications

Emballage de protection. Règlements générales

Schutzpackung Algemeine Bestimmungen

 

Předmluva

 

ČSN 77 0100 je obecnou směrnicí charakterizující hlavní zákonitosti ochranného balení. Uvádí celý soubor  norem ochranného balení a v návaznosti na ČSN 77 0020 jej integruje do celkového systému obalové techniky.

 

Soustava norem ochranného balení byla vytvořena s cílem zabezpečit pro výrobní sféru obecně platnou základní  směrnici pro ochranu výrobků před vnějšími vlivy v oblasti oběhu. Tyto normy nepůsobí bezprostředně,  poněvadž nemohou postihnout specifické požadavky na ochranu konkrétního výrobku. Jejich hlavním posláním  je stát se východiskem pro tvorbu předpisů a norem pro balení na úrovni výrobních jednotek. Soubor  norem ochranného balení ulehčuje zdlouhavé a mnohdy značně riskantní empirické ověřování obalu v praxi  a přispívá k odstranění nevhodné rutinní aplikace obvyklých metod balení v případech, kde se podmínky přepravy  a skladování zásadně mění a vzájemně odlišují.

 

Mají upozornit na faktory, které rozhodují o volbě obalu a tím působit současně i na výrobce obalových prostředků,  kteří by měli svým zákazníkům poskytnout kvalifikovaný informační servis o aplikacích svých prostředků.

 

Normy ochranného balení vycházejí metodicky z teoretického zobecnění vztahů mezi výrobkem a vnějším  prostředím. Obal je v tomto zobecnění chápán jako bariéra zamezující nebo omezující jejich vzájemné nežádoucí  ovlivňování.

 

Citované normy

ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě

ČSN 26 0002 Manipulace s materiálem. Názvosloví

ČSN 77 0000 Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy

ČSN 77 0001 Názvosloví obalové techniky. Zkoušení obalových prostředků a balení

ČSN 77 0002 Názvosloví obalové techniky. Základní typy obalů

ČSN 77 0003 Názvosloví obalové techniky. Obalové materiály

ČSN 77 0004 Názvosloví obalové techniky. Pomocné obalové prostředky

ČSN 77 0006 Názvosloví obalové techniky. Balicí procesy a operace

ČSN 77 0020 Balení. Všeobecné požadavky na obaly

ČSN 77 0104 Spotřebitelské obaly pro ochranné balení

ČSN 77 0105 Přepravní obaly a fixační systémy pro ochranné balení

ČSN 77 0106 Bariérové systémy pro ochranné balení

ČSN 77 0637 Zkoušení přepravního balení v rotačním bubnu

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
31301


Strana 2

ČSN 77 0661 Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden s ližinami

ČSN 77 0910 Mechanické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

ČSN 77 0911 Rizika tlakových sil pro přepravní balení v přepravních řetězcích

ČSN 77 0912 Rizika rázů při volném pádu pro přepravní balení v přepravních řetězcích

ČSN 77 0913 Rizika horizontálních rázů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

ČSN 77 0914 Rizika opakovaných otřesů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

ČSN 77 0915 Rizika vibrací pro přepravní balení v přepravních řetězcích

ČSN 77 0930 Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

 

Další souvisící normy

ČSN 77 0110 Ochranné balení strojírenských výrobků

ČSN 77 0111 Ochranné prostředky a bariérové systémy pro ochranné balení strojírenských výrobků  ČSN 77 0115 Balení hutních výrobků. Všeobecná ustanovení

ČSN 77 0116 Ochranné balení hutních výrobků proti klimatickým vlivům

ČSN 77 0117 Svazkování hutních výrobků z oceli a litiny

ČSN 77 0118 Vázání svitků hutních výrobků z oceli

ČSN 77 0120 Ochranné balení poživatin. Všeobecná ustanovení

ČSN 77 0121 Obalové prostředky a systémy pro ochranné balení poživatin

ČSN 77 0122 Ochranné balení hygroskopických poživatin

ČSN 77 0123  Ochranné balení oxylabilních poživatin s obsahem tuků

ČSN 77 0125 Balení léčiv. Všeobecná ustanovení

ČSN 77 0126 Obaly na léčiva. Všeobecná ustanovení

ČSN 77 0127  Ochranné balení léčiv proti klimatickým vlivům

ČSN 77 0128 Ochranné balení sypkých anorganických chemikálií proti klimatickým vlivům  ČSN 77 0130 Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení

ČSN 77 0133 Zásady pro navrhování systémů poddajné fixace

ČSN 77 0134 Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech

ČSN 77 0140 Zásady tepelného spojování termoplastických obalových materiálů

ČSN 77 0160 Zásady pro používání obalových lepidel

ČSN 77 0600 Mechanické zkoušky přepravních obalů a přepravního balení. Všeobecná a společná ustanovení

 

Obdobné zahraniční normy

BS 1133: Sec. 1-3:89 Packaging code Introduction to packaging. (Předpisy pro balení. Úvod do balení).

 

Souvisící zahraniční normy

DIN 55 405 = ÖNORM  A 5405 Begriffe für das Verpackungswesen Systematische Übersichten, alphabetisches Gesamtverzeichnis und Begriffsbereich Verpakungswesen (Balení. Vymezení kategorií pojmů, jejich  abecední uspořádání a definice z oblasti obalů a balení)

 

Mezinárodní úmluvy o nebezpečném zboží

Příloha 1 k CIM/RID/ Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID). Jednotné  právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží.


Strana 3

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží

IMDG-code - Mezinárodní řád pro námořní přepravu nebezpečného zboží

ICAO/IATA  DGR - Předpisy pro leteckou přepravu nebezpečného zboží

ADN - Evropské předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží po vnitrozemských vodních  cestách

Ostatní související právní předpisy jsou uvedeny v DODATKU ČSN 77 0020.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazují:

- části I až IV ČSN 77 0101 z 31. 7. 1978. Část V této normy se ruší bez náhrady. Tím pozbývá platnosti  ČSN 77 0101 z 31. 7. 1978 v celém rozsahu;

- část l ČSN 77 0102 z 31. 7. 1978. Část II až V této normy je nahrazena ČSN 77 0910 z 13. 12. 1985. Tím  pozbývá platnosti ČSN 77 0102 z 31. 7. 1978 v celém rozsahu;

- část l ČSN 77 0103 z 31. 7. 1978. Část II až IV této normy je nahrazena ČSN 77 0930 z 10. 8. 1987. Tím  pozbývá platnost ČSN 77 0103 z 31. 7. l 978 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zestručněna, jsou z ní vyloučena ustanovení, která jsou již obsažena v ČSN 77 0020, ČSN 77 0910  až ČSN 77 0915 a ČSN 77 0930. Zavedením některých částí z ČSN 77 0101 až ČSN 77 0103 nahrazuje revidovaná  ČSN 77 0100 čtyři normy.

 

V úvodním ustanovení byla zdůrazněna vazba na ČSN 77 0020. Oblast namáhání jednotek ochranného balení  v přepravních řetězcích byla koncipována tak, aby obsahovala zásadní ustanovení ČSN 77 0100 až ČSN  0103 s akceptováním dominantního postavení ČSN 77 0910, ČSN 0930 a norem souvisejících. Část V, týkající  se ekonomické účinnosti balení byla z normy vypuštěna.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QQ/balení, QQQ/obaly, ABL/technické podmínky, ZKH.X/výrobky,  AP/AW/obecné pojmy, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice

 

Vypracování normy

Zpracovatel: IMADOS, s. p., Praha, IČO 001597, Ing. Jana Lukešová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Staněk


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro balení výrobků, jejichž jakost je mechanickým, klimatickým nebo biologickým namáháním  při oběhu ohrožena v míře, která z hlediska hospodárnosti, společenského významu nebo jiného obecného  zájmu překračuje dovolenou nebo obvyklou mez (dále jen ochranné balení).

 

K tomuto účelu tato norma stanoví obecné podmínky a zásady, které je nutno při balení dodržovat a které je  zapotřebí uplatnit a blíže specifikovat při zpracování norem na ochranné balení, příslušných částí předmětových  norem, směrnic a nebo jiných předpisů na balení (dále jen předpisy pro balení).

 -- Vynechaný text --