ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.020; 03.080.20 Prosinec 2015

Překladatelské služby – Požadavky
na překladatelské služby

ČSN
EN ISO 17100

76 1501

idt ISO 17100:2015

Translation Services – Requirements for translation services

Services de traduction – Exigences relatives aux services de traduction

Übersetzungsdienstleistungen – Anforderungen an Übersetzungsdienstleistungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 17100:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 17100:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15038 (76 1501) z listopadu 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je proti předchozí normě zcela přepracována, přejímá mezinárodní normu.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1087-1:2002 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace

ČSN ISO 1087-2:2002 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 2: Počítačové aplikace

ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN ISO 12616:2004 (01 0506) Terminografie zaměřená na překlad

ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2011 (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17050-2:2005 (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k bibliografii doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN při České společnosti pro jakost, o. s., IČ 00417955, Ing. Ondřej Hykš, ve spolupráci s CTN PETRAŠOVÁ BRNO, Ivana Petrašová, dpt.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 17100
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Květen 2015

ICS 01.020, 03.080.20 Nahrazuje EN 15038:2006

Překladatelské služby – Požadavky na překladatelské služby
(ISO 17100:2015)

Translation Services – Requirements for translation services
(ISO 17100:2015) 

Services de traduction – Exigences relatives
aux services de traduction
(ISO 17100:2015)

Übersetzungsdienstleistungen – Anforderungen
an Übersetzungsdienstleistungen
(ISO 17100:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 17100:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN ISO 17100:2015) vypracovala tech-
nická komise ISO/TC 37 Terminologie a jiné jazykové a obsahové zdroje.

 

This document (EN ISO 17100:2015) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 37 "Terminology and other language and content resources".

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopa-
du 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2015.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2015, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by November 2015.

 

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held
responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN 15038:2006.

 

This document supersedes EN 15038:2006.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxem-
bourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO 17100:2015 byl schválen CEN jako
EN ISO 17100:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of ISO 17100:2015 has been approved by CEN as EN ISO 17100:2015 without any modification.

 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Termíny a definice 8

2.1 Pojmy vztahující se k překladu a překladatelským službám 8

2.2 Pojmy vztahující se k pracovnímu postupu a technologii překladu 9

2.3 Pojmy vztahující se k jazyku a obsahu 10

2.4 Pojmy vztahující se k osobám zapojeným v překladatelských službách 11

2.5 Pojmy vztahující se k řízení procesu překladatelských služeb 12

3 Zdroje 13

3.1 Lidské zdroje 13

3.1.1 Obecně 13

3.1.2 Odpovědnost za subdodavatelské úkoly 13

3.1.3 Profesní kompetence překladatelů 14

3.1.4 Kvalifikace překladatele 14

3.1.5 Profesní kompetence revizních pracovníků 15

3.1.6 Profesní kompetence lektorů 15

3.1.7 Kompetence manažerů překladového projektu 15

3.1.8 Pravidelné udržování záznamů a aktualizace požadovaných kompetencí 15

3.2 Technické a technologické zdroje 16

4 Přípravné procesy a činnosti 16

4.1 Obecně 16

4.2 Zpracování poptávky a proveditelnost 16

4.3 Nabídka 16

4.4 Dohoda mezi klientem a poskytovatelem překladatelských služeb 16

4.5 Nakládání s informacemi klienta souvisejícími s projektem 17

4.6 Zpracování projektu 17

4.6.1 Administrativní činnosti 17

4.6.2 Technické aspekty přípravy projektu 17

4.6.3 Jazykové specifikace 18

5 Proces realizace 18

5.1 Obecně 18

5.2 Management projektu překladatelské služby 18

5.3 Proces překládání 20

5.3.1 Překlad 20

5.3.2 Kontrola 20

5.3.3 Revize 20

 

Introduction 7

1 Scope 8

2 Terms and definitions 8

2.1 Concepts related to translation and translation services 8

2.2 Concepts related to translation workflow
and technology 9

2.3 Concepts related to language and content 10

2.4 Concepts related to the people involved
in translation services 11

2.5 Concepts related to control of the translation
service process 12

3 Resources 13

3.1 Human resources 13

3.1.1 General 13

3.1.2 Responsibility for sub-contracted tasks 13

3.1.3 Professional competences of translators 14

3.1.4 Translator qualifications 14

3.1.5 Professional competences of revisers 15

3.1.6 Professional competences of reviewers 15

3.1.7 Competence of translation project managers 15

3.1.8 Recording regular maintenance and updating
of required competences 15

3.2 Technical and technological resources 16

4 Pre-production processes and activities 16

4.1 General 16

4.2 Enquiry and feasibility 16

4.3 Quotation 16

4.4 Client-TSP agreement 16

4.5 Handling of project-related client information 17

4.6 Project preparation 17

4.6.1 Administrative activities 17

4.6.2 Technical aspects of project preparation 17

4.6.3 Linguistic specification 18

5 Production process 18

5.1 General 18

5.2 Translation service project management 18

5.3 Translation process 20

5.3.1 Translation 20

5.3.2 Check 20

5.3.3 Revision 20

 

Strana

 

Page

5.3.4 Lektorské posouzení 21

5.3.5 Provedení korektury 21

5.3.6 Konečné ověření a schválení 21

6 Procesy po předání projektu 22

6.1 Zpětná vazba 22

6.2 Administrativní ukončení projektu 22

Příloha A (informativní) Pracovní postup překladu
podle ISO 17100 23

Příloha B (informativní) Dohody a specifikace
projektu 25

Příloha C (informativní) Evidence a zaprotokolování projektu 27

Příloha D (informativní) Přípravné úkoly 28

Příloha E (informativní) Technologie překládání 29

Příloha F (informativní) Neúplný seznam služeb přidávající hodnotu 30

Bibliografie 31

 

 

5.3.4 Review 21

5.3.5 Proofreading 21

5.3.6 Final verification and release 21

6 Post-production processes 22

6.1 Feedback 22

6.2 Closing administration 22

Annex A (informative) ISO 17100 Translation workflow 23

Annex B (informative) Agreements and project specifications 25

Annex C (informative) Project registration and reporting 27

Annex D (informative) Pre-production tasks 28

Annex E (informative) Translation technology 29

Annex F (informative) Non-exhaustive list of value
added services 30

Bibliography 31

 

 

Úvod

 

Introduction

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky týkající se všech aspektů procesu překládání, které přímo ovlivňují kvalitu a poskytování překladatelských služeb. Norma obsahuje ustanovení týkající se poskytovatelů překladatelských služeb (TSP) s ohledem na mana-
gement hlavních procesů, minimální požadavky na kvalifikaci, dostupnost a management zdrojů a také na další opatření nezbytná pro poskytování kvalitních překladatelských služeb.

 

This International Standard specifies requirements for all aspects of the translation process directly affecting the quality and delivery of translation services. It includes provisions for translation service providers (TSPs) concerning the management of core processes, minimum qualification requirements, the availability and mana-
gement of resources, and other actions necessary for the delivery of a quality translation service.

Tato mezinárodní norma je určena pro implementaci poskytovateli překladatelských služeb všech velikostí. Shoda vyžaduje splnění všech ustanovení této mezinárodní normy, avšak metody implementace se smějí lišit v závislosti na velikosti a složitosti organizace
a v některých případech na objemu a složitosti překladatelské služby požadované od poskytovatele překladatelských služeb.

 

This International Standard is intended for implementation by TSPs of any size. Conformity requires all the International Standard’s provisions to be met, but the methods of implementation may differ depending on the size and complexity of the organization and, in some cases, on the volume and complexity of the translation service being requested of the TSP.

 

Dále uvedená pomocná a modální slovesa použitá v této mezinárodní normě odpovídají konvenčnímu použití v souladu se směrnicemi ISO:

 

The following auxiliary verbs used in this International Standard have the conventional usage assigned to them by ISO directives:

 • musí – používá se k vyjádření požadavků, které musí být splněny, aby bylo dosaženo shody s dokumentem, a od nichž není dovolena žádná odchylka;

 

  shall – used to indicate requirements strictly to be followed in order to conform to the document and from which no deviation is permitted;

   – používá se k vyjádření toho, že mezi několika možnostmi je jedna možnost doporučena jako
  obzvláště vhodná, aniž by se uváděly nebo vylučovaly jiné možnosti, nebo že se určitému postupu dává přednost, ale není nezbytně nutný;

 

  should – used to indicate that, among several possibilities, one is recommended as particularly suitable, without mentioning or excluding others, or that a certain course of action is preferred but not necessarily required;

  smí – používá se k vyjádření postupu, který je
  dovolen v mezích daného dokumentu;

 

  may – used to indicate a course of action per-
  missible
  within the limits of the document;

  může – používá se k vyjádření možnosti a způsobilosti, ať materiální, fyzické, nebo příčinné.

 

  can – used for statements of possibility and capability, whether material, physical, or causal.

V této mezinárodní normě byly přijaty dále uvedené používané konvence k zajištění srozumitelnosti, jestliže by jinak mohlo dojít k záměně pojmu:

 

In this International Standard, the following convention in use has been adopted to provide clarity where there might otherwise be confusion of concept:

  odkazy na „požadavky“ se vztahují k ustanovením této mezinárodní normy, jiných norem nebo právních předpisů;

 

  references to “requirements” relate to provisions of this International Standard, other standards, or legal regulation;

  odkazy na „specifikace“ se vztahují k ustanovením vyžadujícím překladatelskou službu nebo překladatelský projekt pocházející od klienta, od poskytovatele překladatelských služeb nebo z jiných zdrojů.

 

  references to “specifications” relate to provisions involving the translation service or project originating from the client, TSP, or other sources.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky týkající se hlavních procesů, zdrojů a jiných aspektů, které jsou nezbytné pro poskytování kvalitní překladatelské služby, která splňuje aplikovatelné specifikace.

 

This International Standard provides requirements for the core processes, resources, and other aspects
necessary for the delivery of a quality translation
service that meets applicable specifications.

Použití této mezinárodní normy rovněž poskytuje prostředky, pomocí nichž poskytovatel překladatelských služeb může prokázat shodu specifikovaných překladatelských služeb s touto mezinárodní normou a způsobilost procesů a zdrojů poskytovat překladatelskou službu, která bude splňovat specifikace klienta a jiné aplikovatelné specifikace.

 

Application of this International Standard also provides the means by which a translation service provider (TSP) can demonstrate conformity of specified translation services to this International Standard and the capability of its processes and resources to deliver a translation service that will meet the client’s and other applicable specifications.

Aplikovatelné specifikace mohou zahrnovat specifikace klienta, poskytovatele překladatelských služeb a příslušných odvětvových kodexů, pokyny pro správnou praxi nebo právní předpisy.

 

Applicable specifications can include those of the client, of the TSP itself, and of any relevant industry codes, best-practice guides, or legislation.

Použití hrubého výstupu ze strojového překladu a jeho redigování není předmětem této mezinárodní normy.

 

The use of raw output from machine translation plus post-editing is outside the scope of this International Standard.

Tato mezinárodní norma neplatí pro tlumočnické služby.

 

This International Standard does not apply to interpreting services.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.