ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.99; 35.240.30                                                                                                                         Září 2021

Překladatelské služby – Posteditace výstupů strojového překladu – Požadavky

ČSN
ISO 18587

76 1503

 

Translation services – Post-editing of machine translation output – Requirements

Services de traduction – Post-édition d’un texte résultant d’une traduction automatique – Exigences

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18587:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 18587:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 18587 (76 1503) z října 2017.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ISO 18587:2017 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN ISO 18587 z října 2017 převzala ISO 18587:2017 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 17100 (76 1501) Překladatelské služby – Požadavky na překladatelské služby

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Překladatelské služby – Posteditace výstupů                                                           ISO 18587
strojového překladu – Požadavky                                                                                 První vydání
                                                                                                                                                2017-04

ICS 03.080.99; 35.240.30

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva............................................................................ 4

Úvod....................................................................................... 5

1......... Předmět normy....................................................... 6

2......... Citované dokumenty.............................................. 6

3......... Termíny a definice.................................................. 6

3.1...... Pojmy vztahující se ke strojovému překladu..... 6

3.2...... Pojmy vztahující se k jazyku a obsahu............... 7

3.3...... Pojmy vztahující se k osobám nebo k organizacím.......................................................... 9

3.4...... Pojmy vztahující se k překladu.......................... 10

4......... Proces posteditace............................................... 11

4.1...... Obecně................................................................... 11

4.2...... Přípravné procesy................................................ 11

4.3...... Realizační procesy............................................... 12

4.3.1... Cíle procesu posteditace.................................... 12

4.3.2... Požadavky na posteditaci výstupu strojového překladu................................................................. 13

4.3.3... Úkoly posteditora.................................................. 13

4.4...... Procesy po dokončení posteditace................... 13

4.4.1... Konečné ověření a předání................................ 13

4.4.2... Zpětná vazba......................................................... 14

5......... Kompetence a kvalifikace posteditorů............. 14

5.1...... Kompetence.......................................................... 14

5.2...... Kvalifikace............................................................. 15

5.3...... Profesionalita........................................................ 15

6......... Požadavky na úplnou posteditaci..................... 15

Příloha A (informativní) Výcvik/školení posteditorů.... 17

Příloha B (informativní) Základní posteditace............. 18

Příloha C (informativní) Preeditace............................... 19

Příloha D (informativní) Dohody mezi klientem a poskytovatelem překladatelských služeb a specifikace projektu.......................................... 20

Příloha E (informativní) Automatická posteditace...... 22

Bibliografie......................................................................... 23

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 4

Introduction............................................................................................................................................................................................... 5

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 6

2......... Normative References............................................................................................................................................................... 6

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 6

3.1...... Concepts related to machine translation................................................................................................................................ 6

3.2...... Concepts related to language and content............................................................................................................................ 7

3.3...... Concepts related to people or organizations......................................................................................................................... 9

3.4...... Concepts related to translation.............................................................................................................................................. 10

4......... Post-editing process................................................................................................................................................................. 11

4.1...... General....................................................................................................................................................................................... 11

4.2...... Pre-production processes....................................................................................................................................................... 11

4.3...... Production processes.............................................................................................................................................................. 12

4.3.1... Objectives in the post-editing process.................................................................................................................................. 12

4.3.2... Requirements of post-editing MT output.............................................................................................................................. 13

4.3.3... Post-editor’s tasks..................................................................................................................................................................... 13

4.4...... Post-production processes..................................................................................................................................................... 13

4.4.1... Final verification and delivery................................................................................................................................................ 13

4.4.2... Feedback.................................................................................................................................................................................... 14

5......... Competences and qualifications of post-editors................................................................................................................ 14

5.1...... Competences............................................................................................................................................................................ 14

5.2...... Qualifications............................................................................................................................................................................. 15

5.3...... Professionalism........................................................................................................................................................................ 15

6......... Requirements of full post-editing.......................................................................................................................................... 15

Annex A (informative) Post-editor training....................................................................................................................................... 17

Annex B (informative) Light post-editing.......................................................................................................................................... 18

Annex C (informative) Pre-editing..................................................................................................................................................... 19

Annex D (informative) Client–TSP agreements
and project specifications....................................................................................................................................................... 20

Annex E (informative) Automatic post-editing................................................................................................................................. 22

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve Směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2
(viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 
(see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i infor-
mace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) seethe following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 37 Terminologie a jiné jazykové a obsahové prostředky, subkomise SC 5 Překlady, tlumočení a sou-
visející technologie.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 37, Terminology and other language and content resources, Subcommittee SC 5, Translation, interpreting and related technology.

Úvod

 

Introduction

K uspokojení potřeb stále náročnějšího oboru překla-
datelství a lokalizace se v rostoucí míře prosazuje používání systémů strojového překladu. Mnoho posky-
tovatelů překladatelských služeb a klientů si uvědo-
milo, že používání těchto systémů je možným výcho-
diskem pro řešení překladových projektů, které je třeba dokončit ve velmi omezeném časovém rámci a/nebo se sníženým rozpočtem. Když se použije systém stro-
jového překladu, mohou si klienti nechat přeložit mate-
riál, který by jinak přeložen být nemohl; náklady na překlad mohou být sníženy a uvedení produktů na konkrétní trhy a také tok informací mohou být zrych-
leny. Na druhé straně jsou poskytovatelé překlada-
telských služeb schopni

 

The use of machine translation (MT) systems to meet the needs of an increasingly demanding translation and localization industry has been gaining ground. Many translation service providers (TSPs) and clients have come to realize that the use of such systems is a viable solution for translating projects that need to be completed within a very tight time frame and/or with a reduced budget. When an MT system is used, clients can have material translated that can otherwise not be translated; translation costs can be decreased and the launch of products on specific markets, as well as the flow of information, can be accelerated. On the other hand, TSPs are able to:

a)  zvýšit produktivitu překladu;

 

a)  improve translation productivity;

b)  zkrátit dobu zpracování (zakázky);

 

b)  improve turn-around times;

c)  zůstat konkurenceschopní v prostředí, kde klienti vykazují rostoucí poptávku po používání strojového překladu.

 

c)  remain competitive in an environment where clients show an increasing demand for using MT in translation.

Neexistuje však žádný systém strojového překladu s výstupem, který by mohl být kvalifikován jako rovno-
cenný s výstupem překladu pořízeného člověkem, a proto konečná kvalita výstupu překladu stále závisí na překladatelích a na jejich kompetenci v posteditaci.

 

However, there is no MT system with an output which can be qualified as equal to the output of human translation and, therefore, the final quality of the translation output still depends on human translators and, for this purpose, their competence in post-editing.

S ohledem na rychlost, jakou se systémy strojového překladu mění, je nepraktické vytvářet pro tyto systémy zastřešující mezinárodní normu, která by mohla potla-
čovat inovace nebo být ignorována odvětvím vývoje překladatelské technologie.

 

The rate at which MT systems are changing renders it impractical to produce an overarching International Standard on these systems, which could stifle innovation or be ignored by the translation technology development industry.

Ustanovení tohoto dokumentu jsou proto omezena na tu část procesu, který začíná předáním výstupu stro-
jového překladu a začátkem procesu prováděného člo-
věkem, který se označuje jako posteditace.

 

This document therefore restricts its provisions to that part of the process that begins upon the delivery of the MT output and the beginning of the human process that is known as post-editing.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí požadavky týkající se procesu úplné posteditace výstupu strojového překladu člově-
kem a kompetencí posteditorů.

 

This document provides requirements for the process of full, human post-editing of machine translation output and post-editors’ competences.

Tento dokument je určen pro poskytovatele překla-
datelských služeb, jejich klienty a posteditory.

 

This document is intended to be used by TSPs, their clients, and post-editors.

Platí pouze pro obsah zpracovaný systémy strojového překladu.

 

It is only applicable to content processed by MT systems.

POZNÁMKA Obecně k překladatelským službám – viz ISO 17100.

 

NOTE For translation services in general, see ISO 17100.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.