ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.99; 01.020                                                                                                                           Únor 2021

Tlumočnické služby – Obecné požadavky a doporučení

ČSN
ISO 18841

76 1505

 

Interpreting services – General requirements and recommendations

Services d’interprétation – Exigences et recommandations générales

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18841:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 18841:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 2603 (73 0503) Simultánní tlumočení – Stálé kabiny – Požadavky

ČSN EN ISO 4043 (73 0504) Simultánní tlumočení – Mobilní kabiny – Požadavky

ČSN ISO 13611 (76 1502) Tlumočnické služby – Směrnice pro komunitní tlumočení

ČSN EN ISO 17100 (76 1501) Překladatelské služby – Požadavky na překladatelské služby

ČSN EN ISO 20108 (73 0507) Simultánní tlumočení – Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů – Požadavky

ČSN EN ISO 20109 (73 0506) Simultánní tlumočení – Vybavení – Požadavky

ČSN ISO 20228 (76 1504) Tlumočnické služby – Právní tlumočení – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová, ve spolupráci s Jednotou tlumočníků
a překladatelů

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tlumočnické služby – Obecné požadavky a doporučení                                     ISO 18841
                                                                                                                                              První vydání
                                                                                                                                              2018-01

ICS 03.080.99; 01.020

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 7

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 7

3.1...... Termíny vztahující se k osobám zapojeným
do tlumočení a ke způsobům tlumočení.............................................................................................................................. 7

3.2...... Termíny vztahující se k překladu jako způsobu komunikace odlišnému od tlumočení............................................. 9

3.3...... Termíny vztahující se k tlumočnickým
prostředím a specializacím.................................................................................................................................................. 10

3.4...... Termíny vztahující se k jazyku a kompetencím................................................................................................................ 10

4......... Základní zásady tlumočení.................................................................................................................................................. 12

4.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 12

4.2...... Protokoly pro tlumočení a kodexy chování....................................................................................................................... 12

4.2.1... Protokoly.................................................................................................................................................................................. 12

4.2.2... Kodexy chování...................................................................................................................................................................... 12

4.3...... Způsoby tlumočení................................................................................................................................................................ 12

5......... Základní podmínky, jimiž se řídí zakázky tlumočení....................................................................................................... 13

5.1...... Poptávka a nabídka............................................................................................................................................................... 13

5.2...... Přijímání zakázek................................................................................................................................................................... 14

5.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 14

5.2.2... Pracovní podmínky................................................................................................................................................................ 14

5.3...... V průběhu zakázek................................................................................................................................................................ 15

5.4...... Po dokončení zakázek.......................................................................................................................................................... 15

6......... Kvalifikace a kompetence vztahující se k tlumočení....................................................................................................... 16

6.1...... Kvalifikace............................................................................................................................................................................... 16

6.2...... Kompetence............................................................................................................................................................................ 16

6.2.1... Obecné kompetence............................................................................................................................................................. 16

6.2.2... Jazykové kompetence.......................................................................................................................................................... 16

6.2.3... Interkulturní kompetence...................................................................................................................................................... 17

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction............................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 7

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 7

3.1...... Terms related to people involved in interpreting
and to modes of interpreting
..................................................................................................................................................... 7

3.2...... Terms related to translation as distinct
from interpreting
.......................................................................................................................................................................... 9

3.3...... Terms related to interpreting settings
and specializations
................................................................................................................................................................... 10

3.4...... Terms related to language and competences.................................................................................................................... 10

4......... Basic principles of interpreting............................................................................................................................................... 12

4.1...... General....................................................................................................................................................................................... 12

4.2...... Interpreting protocols and codes of conduct....................................................................................................................... 12

4.2.1... Protocols..................................................................................................................................................................................... 12

4.2.2... Codes of conduct...................................................................................................................................................................... 12

4.3...... Modes......................................................................................................................................................................................... 12

5......... Basic conditions governing interpreting assignments....................................................................................................... 13

5.1...... Request and offer..................................................................................................................................................................... 13

5.2...... Accepting assignments........................................................................................................................................................... 14

5.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 14

5.2.2... Working conditions................................................................................................................................................................... 14

5.3...... During assignments................................................................................................................................................................. 15

5.4...... After assignments..................................................................................................................................................................... 15

6......... Qualifications and competences related
to interpreting
............................................................................................................................................................................. 16

6.1...... Qualifications............................................................................................................................................................................. 16

6.2...... Competences............................................................................................................................................................................ 16

6.2.1... General competences............................................................................................................................................................. 16

6.2.2... Linguistic competences........................................................................................................................................................... 16

6.2.3... Intercultural competences....................................................................................................................................................... 17

 

 

Strana

 

Page

6.2.4... Interpersonální kompetence....................................................................................................................................................... 17

6.2.5... Technické kompetence............................................................................................................................................................... 17

6.2.6... Kompetence týkající se vyhledávání
a získávání informací................................................................................................................................................................... 18

6.2.7... Oborové kompetence.................................................................................................................................................................. 18

6.3...... Profesní rozvoj – průběžné školení / celožitovní vzdělávání................................................................................................ 18

Příloha A (informativní) Orientační seznam prostředí a specializací.............................................................................................. 19

Příloha B (normativní) Strany zapojené do tlumočení, povinnosti klienta vůči tlumočníkovi a vlastní povinnosti tlumočníka...................................................................................................................................................................................... 20

Příloha C (informativní) Povinnosti tlumočníků o sebe pečovat...................................................................................................... 23

Bibliografie................................................................................................................................................................................................. 24

Rejstřík......................................................................................................................................................................................................... 25

 

6.2.4... Interpersonal competences............................................................................................................................................... 17

6.2.5... Technical competences..................................................................................................................................................... 17

6.2.6... Competences in research and in information acquisition.......................................................................................... 18

6.2.7... Domain competences........................................................................................................................................................ 18

6.3...... Professional development – Continuous training/education..................................................................................... 18

Annex A (informative) Non-exhaustive list of settings
and specializations
............................................................................................................................................................. 19

Annex B (normative) Parties involved in interpreting,
the client’s responsibilities for the interpreter,
and the interpreter’s own responsibilities
....................................................................................................................... 20

Annex C (informative) Self-care responsibilities
of interpreters
....................................................................................................................................................................... 23

 

Index................................................................................................................................................................................................... 25

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2018

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 37 Terminologie a jiné jazykové a obsahové prostředky, subkomise SC 5 Překlady, tlumočení a související technologie.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 37, Terminology and other language and content resources, Subcommittee SC 5, Translation, interpreting and related technology.

Úvod

 

Introduction

Tento dokument reaguje na potřebu zajistit obecné
požadavky na služby pro poskytování kvalitních
tlumočnických služeb. Uvádí požadavky a doporučení pro poskytování mluvené a vizuálně motorické komunikace napříč jazyky a společenskými kontexty a ve všech tlumočnických specializacích. Tento dokument lze používat spolu s jinými normami pro tlumočnické specializace.

 

This document responds to the need to provide general service requirements for the provision of quality interpreting services. It provides requirements and recommendations for the delivery of spoken and signed communication across languages and societal contexts and throughout interpreting specializations. This document may be used in conjunction with other interpreting specialization standards.

Tlumočníci zprostředkovávají komunikaci mezi lidmi mluvícími různými jazyky. Tlumočení se liší od překladu, což je převádění psaného obsahu do jiného psaného jazyka.

 

Interpreters render spoken or signed communication across languages. Interpreting differs from translation, which is the rendering of written content into another written language.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument specifikuje základní požadavky na poskytování tlumočnických služeb. Dále uvádí doporučení správné praxe.

 

This document specifies basic requirements for the provision of interpreting services. Additionally, it provides recommendations of good practice.

POZNÁMKA Na tlumočnické specializace / specializované tlumočnické služby se mohou vztahovat i jiné mezinárodní normy (např. ISO 20228 Právní tlumočení).

 

NOTE Interpreting specializations/specialized interpreting services can be covered in other International Standards (e.g. ISO 20228, Legal interpreting).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.