ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.99; 01.020                                                                                                                        Březen 2020

Tlumočnické služby – Právní tlumočení – Požadavky

ČSN
ISO 20228

76 1504

 

Interpreting services – Legal interpreting – Requirements

Services d’interprétation – Interprétation juridique et judiciaire – Exigences

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 20228:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 20228:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 20108 zavedena v ČSN EN ISO 20108 (73 0507) Simultánní tlumočení – Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů – Požadavky

ISO 20109 zavedena v ČSN EN ISO 20109 (73 0506) Simultánní tlumočení – Vybavení – Požadavky

Souvisící ČSN

ČSN ISO 13611 (76 1502) Tlumočnické služby – Směrnice pro komunitní tlumočení

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k obrázku B.1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Andrea Peková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tlumočnické služby – Právní tlumočení – Požadavky                                          ISO 20228
                                                                                                                                              První vydání
                                                                                                                                              2019-04

ICS 03.080.99; 01.020

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 7

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 7

3.1...... Termíny vztahující se k tlumočení – Způsoby tlumočení a zúčastněné osoby............................................................. 7

3.2...... Termíny vztahující se k jazyku a ke kvalifikaci................................................................................................................. 11

4......... Základní zásady právního tlumočení................................................................................................................................. 12

4.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 12

4.2...... Povaha právního tlumočení................................................................................................................................................. 12

4.3...... Práce právních tlumočníků................................................................................................................................................... 13

4.4...... Koncoví uživatelé služeb právního tlumočení.................................................................................................................. 13

5......... Kompetence a kvalifikace právních tlumočníků.............................................................................................................. 14

5.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 14

5.2...... Oborové kompetence související s právním tlumočením.............................................................................................. 14

5.3...... Jazykové kompetence.......................................................................................................................................................... 15

5.4...... Tlumočnické kompetence.................................................................................................................................................... 15

5.5...... Interkulturní kompetence...................................................................................................................................................... 16

5.6...... Interpersonální kompetence................................................................................................................................................ 16

5.7...... Technické kompetence......................................................................................................................................................... 17

5.8...... Důkaz o kvalifikaci pro právní tlumočení........................................................................................................................... 17

5.9...... Neustálé vzdělávání.............................................................................................................................................................. 17

5.10.... Oprávnění právního tlumočníka.......................................................................................................................................... 17

6......... Prostředí s právním tlumočením......................................................................................................................................... 18

7......... Způsoby tlumočení................................................................................................................................................................ 18

7.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 18

7.2...... Pracovní podmínky................................................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní) Právní tlumočení a právní tlumočníci – neúplný seznam mezinárodních a vnitrostátních dokumentů.............................................................................................................................................................................. 20

 

Strana

Příloha B (informativní) Příklady prostředí, v nichž
jsou poskytovány služby právního tlumočení................................................................................................................... 23

Příloha C (informativní) Doporučení týkající se způsobu tlumočení........................................................................................ 26

Příloha D (informativní) Workflow – Úkony právního tlumočení............................................................................................... 29

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 31

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction............................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 7

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 7

3.1...... Terms related to interpreting – Modes of interpreting and persons involved.................................................................. 7

3.2...... Terms related to language and qualifications.................................................................................................................... 11

4......... Basic principles of legal interpreting..................................................................................................................................... 12

4.1...... General....................................................................................................................................................................................... 12

4.2...... Nature of legal interpreting..................................................................................................................................................... 12

4.3...... The work of legal interpreters................................................................................................................................................. 13

4.4...... End-users of legal interpreting services............................................................................................................................... 13

5......... Competences and qualifications of legal interpreters...................................................................................................... 14

5.1...... General....................................................................................................................................................................................... 14

5.2...... Domain competences related to legal
interpreting
................................................................................................................................................................................. 14

5.3...... Linguistic competences........................................................................................................................................................... 15

5.4...... Interpreting competences....................................................................................................................................................... 15

5.5...... Intercultural competences....................................................................................................................................................... 16

5.6...... Interpersonal competences.................................................................................................................................................... 16

5.7...... Technical competences.......................................................................................................................................................... 17

5.8...... Evidence of legal interpreting qualifications....................................................................................................................... 17

5.9...... Continuing training/education................................................................................................................................................ 17

5.10.... Authorization as legal interpreter........................................................................................................................................... 17

6......... Settings with legal interpreting............................................................................................................................................... 18

7......... Interpreting modes................................................................................................................................................................... 18

7.1...... General....................................................................................................................................................................................... 18

7.2...... Working conditions................................................................................................................................................................... 19

Annex A (informative) Legal interpreting and legal interpreters – Non-exhaustive list of international
and national documents
.......................................................................................................................................................... 20

 

Page

Annex B (informative) Examples of settings in which
legal interpreting services are provided
............................................................................................................................... 23

Annex C (informative) Recommendations
for interpreting mode............................................................................................................................................................... 26

Annex D (informative) Workflow – Legal interpreting assignments........................................................................................... 29

 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz            
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2. www.iso.org/directives.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received. www.iso.org/patents.

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organi-
zace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 37 Terminologie a jiné jazykové a obsahové prostředky, subkomise SC 5 Překlady, tlumočení a související technologie.

 

The committee responsible for this document is ISO/TC 37, Terminology and other language and content resources, Subcommittee SC 5, Translation, interpreting and related technology.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normali-
začnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na     
www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

Úvod

 

Introduction

Tento dokument byl vypracován jako reakce na celo-
světovou a rostoucí potřebu uspokojit tlumočnické potřeby osob zbavených svobody, osob podezřelých, obviněných a obžalovaných, žalobců, žalujících stran, stěžovatelů, svědků, obětí, stran v různých právních prostředích během mluvené a znakové komunikace, jakož i potřebám zainteresovaných stran v soudnictví, jako jsou soudci, právníci, státní zástupci (prokurátoři), policisté, soudní administrativní pracovníci, notáři a také soukromé osoby vyžadující tlumočnické služby během komunikačních událostí souvisejících se záko-
nem.

 

This document was developed in response to a worldwide and growing need to accommodate the interpreting needs of persons deprived of liberty, suspects, accused, defendants, plaintiffs, claimants, complainants, witnesses, victims, parties in different legal settings during spoken and signed communication as well as judicial stakeholders such as judges, lawyers, prosecutors, police officers, court administrative staff, notaries as well as private persons requiring interpreting services during communicative events related to the law.

Právo na právní tlumočnické služby bylo zakotveno v několika mezinárodních dokumentech (viz příloha A). Právní tlumočení musí být dostatečně kvalitní, aby se zajistil rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny osoby, jakož i nestranná soudní řízení.

 

The right to legal interpreting services has been enshrined in several international documents (see Annex A). Legal interpreting needs to be of a sufficiently high quality to ensure equal access to justice to all persons as well as fair trials.

Právní tlumočení se etablovalo jako tlumočnické služby poskytované profesionálními tlumočníky. Existují různé kodexy a standardy (protokoly) pro specifická prostředí (např. pro policii nebo u soudu), ty se však v jednotlivých zemích liší; pro poskytování právních tlumočnických služeb neexistují žádná všeobecně schválená pravidla ani standardy.

 

Legal interpreting has become established as interpreting services provided by professional interpreters. There are various codes and standards (protocols) for specific settings (e.g. for the police or in court) but they vary from country to country, and there are no universally agreed rules or standards for the provision of legal interpreting services.

POZNÁMKA Pro účely tohoto dokumentu je profesionálním právním tlumočníkem fyzická osoba, která splňuje požadavky kapitoly 5.

 

NOTE For the purposes of this document, a professional legal interpreter is an individual that meets the requirements of Clause 5.

Právní tlumočení se liší od právního překladu a zahr-
nuje předávání sdělení v mluvené nebo znakové podobě v reálném čase.

 

Legal interpreting is distinct from legal translation and involves the communication of spoken or signed messages in real time.

Standardy pro vzdělávání a správnou praxi v oblasti právního tlumočení se velmi liší a podléhají výrazným vývojovým změnám. V praxi se současné trendy v jednotlivých zemích ubírají směrem k deprofesiona-
lizaci z důvodu nedostatku finančních prostředků, absence specializovaného vzdělávání a nedostateč-
ného povědomí o rizicích při využívání neprofesionál-
ních právních tlumočníků.

 

Standards of legal interpreting training and practice vary widely, and are subject to change with remarkable fluidity. In practice, current trends in several countries go in the direction of de-professionalism due to shortage of financial means, absence of specialized training and lack of awareness of the risks of using non-professional legal interpreters.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument stanovuje základní zásady a zvyklosti právních tlumočnických služeb a specifikuje kompe-
tence právních tlumočníků. Popisuje také různá právní prostředí a poskytuje doporučení pro příslušné způsoby tlumočení.

 

This document establishes the basic principles and practices of legal interpreting services, and specifies the competences of legal interpreters. It also describes the various legal settings and provides recommendations for the corresponding interpreting modes.

Dokument je určen všem stranám, které se podílejí na usnadňování komunikace mezi uživateli právních služeb pomocí mluveného nebo znakového jazyka.

 

It is applicable to all parties involved in facilitating communication between users of legal services using a spoken or signed language.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.