ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30 Březen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti

ČSN 75 6560

 

Waste water pumping stations on a sewer system

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Obecně 6

5 Navrhování čerpacích stanic 8

6 Navrhování výtlačných potrubí 10

7 Strojně-technologické zařízení 11

7.1 Čerpadla 11

7.2 Potrubí a jeho součásti 12

7.3 Zdvihací zařízení 14

8 Elektrotechnické zařízení 14

8.1 Společná ustanovení 14

8.2 Elektrický rozvod 15

8.3 Ovládání a signalizace 15

8.4 Osvětlení 15

8.5 Měření 15

9 Stavební část 16

9.1 Obecné zásady 16

9.2 Stavební řešení 16

10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN EN 62305 ed. 2 (soubor) (34 1390) Ochrana před bleskem

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 12056-4 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 4: Čerpací stanice odpadních vod –
Navrhování a výpočet

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kratěna, Ph.D., Ing. Robert Barkman,
Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady navrhování čerpacích stanic odpadních vod na kanalizační síti.

Může se používat i pro jiné podobné čerpací stanice (např. pro čerpací stanice nepitné vody).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.