ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.01 Červen 2015

Kvalita vod – Biologický rozbor – Stanovení nárostů

ČSN 75 7715

 

Water quality – Biological analysis – Determination of periphyton

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 7715 z července 1998.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Stanovení nárostů 5

4.1 Podstata zkoušky 5

4.2 Rušivé vlivy 5

4.3 Chemikálie 5

4.4 Přístroje a pomůcky 5

4.5 Odběr a úprava vzorku 6

4.6 Postup zkoušky 7

4.7 Vyhodnocení zkoušky 8

4.8 Zabezpečování a řízení kvality 9

Příloha A (informativní) Zabezpečování kvality (QA) a řízení kvality (QC) hydrobiologických rozborů 10

Bibliografie 11

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

Souvisící ČSN

ČSN 75 7220 Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení nárostů na přirozených podkladech a na předmětech dlouhodobě ponořených ve vodách a pro stanovení nárostů na plochých kamenech v mělkých tocích.

Stanovení slouží pro posuzování samočisticích procesů ve vodních tocích, pro zjišťování vlivu údolních nádrží, rybníků a jiných nádrží a zdrží na vodní tok nebo při hodnocení účinnosti jednotlivých stupňů úpravy vody a čištění odpadních vod. Nárosty vypovídají o kvalitě vody za určité období (dny, týdny, měsíce), které je potřebné pro jejich vytvoření. Stanovení se používá i pro posuzování kvality vodních ekosystémů a jejich zatížení antropogenními vlivy, např. eutrofizace a acidifikace1).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.