ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 67.250 Květen 2015

Vliv organických materiálů na vodu určenou
k lidské spotřebě – Určení spotřeby volného
chloru – Zkušební postup

ČSN
EN 14718

75 5467

 

Influence of organic materials on water intended for human consumption – Determination of the chlorine demand –
Test method

Influence des matériaux organiques sur l’eau destinée à la consommation humaine – Détermination de la demande
en chlore – Méthode d’essai

Einfluss organischer Materialien auf Wasser für den menschlichen Gebrauch – Bestimmung der Chlorzehrung –
Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14718:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14718:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14718 (75 5467) z února 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy,

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 7393-2:2000 zavedena v ČSN ISO 7393-2:1995 (75 7419) Jakost vod – Stanovení volného a celkového chlóru – Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

Souvisící ČSN

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 14718
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 13.060.20; 67.250 Nahrazuje EN 14718:2006

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě –
Určení spotřeby volného chloru – Zkušební postup

Influence of organic materials on water intended for human consumption –
Determination of the chlorine demand – Test method

Influence des matériaux organiques
sur l’eau destinée à la consommation humaine –
Détermination de la demande en chlore –
Méthode d’essai

Einfluss organischer Materialien auf Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Bestimmung
der Chlorzehrung – Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-10-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14718:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky na návrh systému 8

5 Činidla 8

5.1 Roztok chlornanu sodného 8

5.2 Zkušební voda 8

5.3 Proplachovací voda 8

5.4 Čisticí kapaliny 8

6 Zkušební zařízení pro stanovení spotřeby volného chloru 9

6.1 Materiály 9

6.2 Zkušební nádoby 9

6.3 Zařízení 9

7 Procesní omezení 9

8 Vzorky výrobků a zkušební tělesa 9

8.1 Průmyslově vyráběné výrobky 9

8.1.1 Obecně 9

8.1.2 Vzorky a zkušební tělesa z průmyslově vyráběných výrobků 10

8.2 Výrobky používané na místě 10

8.2.1 Obecně 10

8.2.2 Vzorky a zkušební tělesa z výrobků používaných na místě 10

8.3 Poměr plochy povrchu k objemu (S/V) 11

9 Příprava zkušební vody a zařízení 11

9.1 Zkušební voda 11

9.2 Příprava zařízení 11

9.3 Čištění zařízení ze skla 11

9.4 Čištění zařízení z korozivzdorné oceli 12

10 Postup zkoušky 12

10.1 Obecně 12

10.2 Naplnění vodou/zaplavení 12

10.3 Stagnace 12

10.4 Předmytí 12

10.4.1 Obecně 12

10.4.2 Naplnění vodou/zaplavení 12

10.4.3 Proplachování 12

10.5 Stanovení spotřeby chloru 12

10.5.1 Obecně 12

10.5.2 Kontaktní voda 12

10.5.3 Voda pro slepé stanovení 13

10.6 Určení spotřeby volného chloru 13

Strana

11 Vyjadřování výsledků 13

11.1 Postup výpočtu 13

11.2 Vyhodnocení výsledků zkoušky 13

11.2.1 Obecně 13

11.2.2 Vyhodnocení výsledků duplicitních zkoušek 13

11.2.3 Vyhodnocení slepých stanovení 13

11.2.4 Vyhodnocení zkušebních vzorků 13

12 Protokol o zkoušce 14

Příloha A (normativní) Postup pro stanovení vhodnosti zařízení a zkušební vody 15

Příloha B (informativní) Zařízení pro naplnění trub větších světlostí 16

Předmluva

Tato norma (EN 14718:2014) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do konce června 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo jejím schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do konce června 2015 zrušit.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tento dokument byl vytvořen podle mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument nahrazuje EN 14718:2006.

V tomto druhém vydání byla kromě edičních oprav provedena oprava chybného vztahu (2) v článku 11.2.3.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro určení spotřeby volného chloru organickými materiály, určenými pro kontakt s pitnou vodou.

Tato evropská norma platí pouze pro průmyslově vyráběné a na místě aplikované výrobky, které slouží k rozvodu, dopravě a akumulaci pitné vody.

Tato evropská norma neplatí pro používání vysokých dávek chloru, určených pro dezinfekci výrobků před jejich uvedením do provozu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.