ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030 Prosinec 2014

Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov –
Část 1: Čištění

ČSN
EN 14654-1

75 6902

Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings – Part 1: Cleaning

Gestion et contrôle des opérations d’exploitation dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur
des bâtiments – Partie 1: Nettoyage

Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden –
Teil 1: Reinigung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14654-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14654-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14654-1 (75 6902) z května 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 752:2008zavedena v ČSN EN 752:2008 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov

EN 1829-1:2010zavedena v ČSN EN 1829-1:2010 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čističky – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Čističky

EN 1829-2:2008zavedena v ČSN EN 1829-2:2008 (11 7911) Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním
paprskem – Požadavky na bezpečnost – Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky

EN 13508-1:2012zavedena v ČSN EN 13508-1:2013 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky

EN ISO 14001zavedena v ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Souvisící ČSN

ČSN 01 3463Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace

ČSN EN 1085 (75 0160)Čištění odpadních vod – Slovník

ČSN EN 1295-1 (75 0210)Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 6101Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1671 (75 6111)Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1091 (75 6112)Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1610 (75 6114)Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 12889 (75 6115)Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 476 (75 6301)Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

ČSN EN 13380 (75 6304)Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 14457 (75 6305)Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6306Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování – Zkouška pohyblivou tryskou

ČSN EN 13508-1 (75 6901)Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky

ČSN 75 6909Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN P CEN/TS 13714 (75 8080)Charakterizace kalů – Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo
odstraňování

TNI CEN/TR 13767 (75 8081)Charakterizace kalů – Správná praxe pro společné spalování kalů a komunálního odpadu

TNI CEN/TR 13768 (75 8082)Charakterizace kalů – Správná praxe pro společné spalování kalů a komunálního odpadu

TNI CEN/TR 13097 (75 8083)Charakterizace kalů – Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

ČSN 75 8084Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů

ČSN 75 8085Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy

ČSN 83 8030Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek

ČSN 83 8032Skládkování odpadů – Těsnění skládek

ČSN 83 8033Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

ČSN ISO 8601 (97 9738)Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly,
polychlorovanými terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmetanem, monomethyldichlordifenylmetanem,
monomethyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící TNV

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.3.6, 3.3.7, 5.2, 6.3 a článku B.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 14654-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2014

ICS 93.030 Nahrazuje EN 14654-1:2005

Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov –
Část 1: Čištění

Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings –
Part 1: Cleaning  

Gestion et contrôle des opérations d’exploitation
dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments –
Partie 1: Nettoyage

Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb
von Gebäuden –
Teil 1: Reinigung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-04-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14654-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 10

3.1 Obecně 10

3.2 Deponované látky 11

3.3 Způsoby čištění 11

4 Obecně 12

5 Plán čištění 15

5.1 Úvod 15

5.2 Cíle čištění 15

6 Příprava programu čištění 15

6.1 Úvod 15

6.2 Posouzení plánu čištění 16

6.3 Šetření 16

6.4 Hodnocení 17

6.5 Vytvoření programu čištění 17

6.5.1 Úvod 17

6.5.2 Stanovení cílů 18

6.5.3 Výběr alternativ 18

6.5.4 Hodnocení technické proveditelnosti řešení 18

6.5.5 Výběr optimálního řešení 18

6.5.6 Tvorba vlastního programu 18

7 Příprava projektové specifikace 19

7.1 Úvod 19

7.2 Posouzení popisu projektu a projektových cílů 19

7.3 Další šetření 19

7.4 Hodnocení 19

7.5 Návrh projektové dokumentace 19

7.5.1 Příprava podrobných řešení 19

7.5.2 Výběr optimálního řešení 20

7.5.3 Příprava projektové dokumentace 20

7.6 Výkonnostní ukazatele 21

7.6.1 Úvod 21

7.6.2 Indikátory pro hodnocení kvality provedených prací 21

7.6.3 Indikátory pro hodnocení účinnosti projektu nebo programu 21

8 Realizace projektů 21

8.1 Úvod 21

8.2 Výběr technologie čištění 22

8.3 Výběr dodavatele prací 22

8.4 Dozor nad prováděním prací 23

Strana

8.5 Ovládání průtoků 23

8.6 Management dopravy 23

8.7 Management odpadů 24

8.8 Odborná příprava 24

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 24

8.10 Vliv na životní prostředí 24

8.11 Zpráva o provedeném čištění 25

9 Hodnocení shody 25

9.1 Hodnocení shody s projektovou dokumentací 25

9.1.1 Hodnocení shody 25

9.1.2 Neshody 26

9.2 Projektové vyhodnocení 26

10 Posouzení programu a plánu 26

Příloha A (informativní) Příklad možného tvaru zprávy o provedeném čištění 27

Příloha B (informativní) Metody čištění 28

B.1 Obecně 28

B.2 Vysokotlaké čištění 28

B.3 Kombinované vysokotlaké čistění 28

B.4 Čištění za použití navijáku 28

B.5 Čištění tyčemi 29

B.6 Dálkově řízené zařízení 29

B.7 Proplach 29

B.8 Čisticí koule a proplachovací štíty 29

B.9 Ruční nebo strojní těžení 29

Bibliografie 30

 

Předmluva

Tento dokument (EN 14654-1:2014) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do konce prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do konce prosince 2014.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14654-1:2005.

EN 14654 „Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách“ sestává z následujících částí:

Další části, týkající se jiných činností, budou doplněny později.

Při tvorbě této části normy EN 14654 byly zohledněny další existující normy, především EN 752 „Odvodňovací systémy vně budov“ a EN 13508 „Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma pojednává o řízení a kontrole metod čištění odvodňovacích a stokových systémů. Metody čištění jsou součástí obecných postupů provozu odvodňovacích a stokových systémů.

Provozovatel (popř. vlastník) stanovuje cíle metod čištění, které jsou vyjádřené terminologií konečného výsledku, nutného ke splnění provozních požadavků na odvodňovací a stokový systém (viz EN 752) a vypracovává
strategii k dosažení těchto cílů. Provozovatel (popř. vlastník) také vypracovává popis (specifikace) metod čištění, v kterých se přihlíží k cílům a strategii, jakož i kritéria pro kontrolu kvality výsledků.

Před vlastním čištěním by provozovatel (popř. vlastník) měl získat podrobné a důkladné znalosti o odvodňo-
vacím a stokovém systému a o zhodnocení hydraulických podmínek i ostatních významných faktorů s cílem stanovit druh a četnost nutného čištění (viz EN 752). V některých případech to může vést k dodatečným
pracovním úkonům pro zjištění těchto informací.

Po skončení čištění se vyhotoví zpráva (protokol) obsahující informace o provedených pracích, jakož i potížích, odlišnostech a zvláštnostech, na které se při čištění narazilo.

Tyto informace se využívají ke zlepšení řízení provozu odvodňovacích a stokových systémů.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje obecné zásady řízení a kontroly metod provozních činností odvodňovacích a stokových systémů a specifikuje požadavky na rozvoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií.

Tato část EN 14654 se zabývá managementem a kontrolou čištění.

Používá se pro venkovní odvodňovací a stokové systémy, provozované převážně jako gravitační, od místa kde odpadní vody opouštějí budovu či systém odvodňování střech nebo kde vtékají do uliční vpusti, až po místo vyústění do čistírny odpadních vod či vodního recipientu. Odvodnění a stoky vedené pod budovami se do tohoto systému zahrnují, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.