ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Září 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Protiinkrustační přípravky pro membrány – Polyfosforečnany

ČSN
EN 15041

75 5888

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Antiscalants for membranes – Polyphosphates

Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Produits antitartre pour membranes – Polyphosphates

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Antiscalants für Membranen – Polyphosphate

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15041:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15041:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15041 (75 5888) z března 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1212:2005 zavedena v ČSN EN 1212:2005 (75 5869) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polyfosforečnan sodný

EN 1483 nezavedena*)

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 5961 zavedena v ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční
spektrometrií

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

EN ISO 11969 zavedena v ČSN EN ISO 11969 (75 7403) Jakost vod – Stanovení arsenu – Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

ISO 6703-1 nezavedena

ISO 8288:1986 zavedena v ČSN ISO 8288:1995 (75 7382) Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 dosud nezavedena

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod – Stanovení selenu – Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 15041
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 15041:2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Protiinkrustační přípravky pro membrány – Polyfosforečnany

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Antiscalants for membranes – Polyphosphates 

Produits chimiques pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine – Produits antitartre pour membranes – Polyphosphates

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Antiscalants
für Membranen – Polyphosphate

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-01-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15041:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Popis 7

4 Kritéria čistoty 7

4.1 Obecně 7

4.2 Složení obchodního výrobku 8

4.3 Hlavní a vedlejší příměsi 8

4.4 Chemické ukazatele 8

5 Metody zkoušení 9

6 Označování – Přeprava – Skladování 9

6.1 Způsoby dodání 9

6.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle legislativy EU 9

6.3 Přepravní předpisy a označování 10

6.4 Označení 10

6.5 Skladování 10

Příloha A (informativní) Obecně informace o polyfosforečnanech 11

A.1 Původ 11

A.2 Použití 11

A.3 Obecná bezpečnostní pravidla 11

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 15041:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Tento dokument nahrazuje EN 15041:2006.

Dále jsou uvedeny významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 15041:2006:

  1. nahrazení výstražného a bezpečnostního označování označením podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

UPOZORNĚNÍ Používání této normy může zahrnovat nebezpečné materiály, postupy a vybavení. Není účelem této normy uvádět všechny bezpečnostní problémy, které souvisí s jejím používáním. Je odpovědností uživatele, aby před jejím používáním stanovil náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistil shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobků, kterých se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání těchto výrobků v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa týkající se použití a/nebo vlastností těchto výrobků zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobků v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobků stanovených touto evropskou normou podléhá národní legislativě nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro polyfosforečnany používané jako protiinkrustační přípravky pro membrány pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanovuje požadavky a odpovídající analytické metody pro polyfosforečnany. Podává informace o jejich použití jako protiinkrustačních přípravků při úpravě vody určené k lidské spotřebě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.