ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Září 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého

ČSN
EN 1197

75 5823

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Monozinc phosphate solution

Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Bis-dihydrogénophosphate de zinc
en solution

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Monozinkphosphat-Lösung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1197:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1197:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1197 (75 5823) z května 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1233 zavedena v ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod – Stanovení chromu – Metody atomové absorpční spektrometrie

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 5961 zavedena v ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční
spektrometrií

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Stanovení vybraných prvků optickou emisní
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

EN ISO 11969 zavedena v ČSN EN ISO 11969 (75 7403) Jakost vod – Stanovení arsenu – Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

EN ISO 12846 zavedena v ČSN EN ISO 12846 (75 7439) Kvalita vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

ISO 2997 nezavedena

ISO 3165 nezavedena

ISO 3360 nezavedena

ISO 6206 nezavedena

ISO 6703-1 nezavedena

ISO 8213 nezavedena

ISO 8288:1986 zavedena v ČSN ISO 8288:1995 (75 7382) Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod – Stanovení selenu – Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 1197
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 1197:2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Monozinc phosphate solution 

Produits chimiques pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine –
Bis-dihydrogénophosphate de zinc en solution

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch –
Monozinkphosphat-Lösung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-01-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1197:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Popis 8

3.1 Identifikace 8

3.2 Obchodní formy 8

3.3 Fyzikální vlastnosti 8

3.4 Chemické vlastnosti 9

4 Kritéria čistoty 9

4.1 Obecně 9

4.2 Složení obchodního výrobku 9

4.3 Hlavní a vedlejší příměsi 9

4.4 Chemické ukazatele 10

5 Metody zkoušení 10

5.1 Odběr vzorků 10

5.2 Analýza 11

6 Označování – Přeprava – Skladování 13

6.1 Způsoby dodání 13

6.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle legislativy EU 13

6.3 Přepravní předpisy a označování 13

6.4 Označení 13

6.5 Skladování 14

Příloha A (informativní) Obecné informace o roztoku dihydrogenfosforečnanu zinečnatého 15

A.1 Původ 15

A.2 Použití 15

A.3 Obecná bezpečnostní pravidla 15

Bibliografie 16

Předmluva

Tento dokument (EN 1197:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1197:2006.

Dále jsou uvedeny významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 1197:2006:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

UPOZORNĚNÍ Používání této normy může zahrnovat nebezpečné materiály, postupy a vybavení. Není účelem této normy uvádět všechny bezpečnostní problémy, které souvisí s jejím používáním. Je odpovědností uživatele, aby před jejím používáním stanovil náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistil shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá národní legislativě nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého, který je používán pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti roztoku dihydrogenfosforečnanu zinečnatého a stanovuje požadavky a odpovídající metody zkoušení pro roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého. Informuje o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.