ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Červen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid uhličitý

ČSN
EN 936

75 5855

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Carbon dioxide

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Dioxyde de carbone

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Kohlenstoffdioxid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 936:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 936:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 936 (75 5855) z dubna 2007.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 936
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2013

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 936:2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Oxid uhličitý

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption –
Carbon dioxide

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine – Dioxyde de carbone

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Kohlenstoffdioxid

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-10-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 936:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Popis 7

2.1 Identifikace 7

2.2 Obchodní forma 7

2.3 Fyzikální vlastnosti 7

2.4 Chemické vlastnosti 8

3 Kritéria čistoty 8

3.1 Obecně 8

3.2 Složení obchodního výrobku 8

3.3 Příměsi 9

3.4 Chemické ukazatele 9

4 Metody zkoušení 9

4.1 Odběr vzorků 9

4.2 Analýza 9

5 Označování – Přeprava – Skladování 10

5.1 Způsoby dodání 10

5.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle legislativy EU 10

5.3 Přepravní předpisy a označování 11

5.4 Označení 11

5.5 Skladování 11

Příloha A (informativní) Obecné informace o oxidu uhličitém 12

A.1 Původ 12

A.2 Použití 12

A.3 Obecná bezpečnostní pravidla 12

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 936:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 936:2006.

Dále jsou uvedeny významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 936:2006:

  1. aktualizace přepravních předpisů a označování;

  2. požadavek na obsah oxidu uhličitého je nyní 99,9 % místo 99,0 % v předchozím vydání;

  3. jsou brány v úvahu možné příměsi;

  4. je změněn odkaz na odběr vzorků;

  5. revize článku o surovinách;

  6. revize pravidel pro bezpečné zacházení a používání výrobku.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá národní legislativě nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro oxid uhličitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti oxidu uhličitého a stanovuje požadavky a odpovídající metody zkoušení pro oxid uhličitý. Informuje také o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.