ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.10; 13.060.30; 93.160 Duben 2014

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 0905

 

Water suply and sewerage tanks – Testing of water-tightness

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 0905 z března 2006.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny a definice 6

4 Obecně 6

5 Technické požadavky 8

6 Kritéria vodotěsnosti nádrží 10

6.1 Posouzení vodotěsnosti nádrží vizuálním zhodnocením úniků vody 10

6.2 Posouzení vodotěsnosti nádrží měřením a výpočtem 10

6.3 Posouzení vodotěsnosti nádrží infiltrací 10

7 Zkoušení vodotěsnosti 11

8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 11

9 Protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže 12

Příloha A (informativní) Vzor protokolu o zkoušce vodotěsnosti nádrže 13

Bibliografie……………………………………………………………………………………………………………..……….. 15

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke sjednocení s požadavky evropských norem zavedených do soustavy ČSN, zejména s ČSN EN 1508, ČSN EN 12255-1 a ČSN EN 1992-3 a dále k upřesnění zatřídění nádrží a zohlednění plastových nádrží.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách

ČSN ISO 13882 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN EN 12390-8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 75 2411 Zdroje požární vody

ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN EN 12255-1 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 1: Všeobecné konstrukční zásady

ČSN 75 6081 Žumpy

ČSN EN 12566-1 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN EN 12566-3+A1 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění vyhlášky č. 93/2011 Sb.

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 256/2006Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Richard Schejbal

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro zkoušení a kritéria vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van, žlabů1) a ostatních nádrží (dále jen nádrží), pro které je vodotěsnost požadována projektovou dokumentací a technickými právními předpisy, nebo rozhodnutím příslušného úřadu2).

Nádrže, u kterých je nutno zajistit vodotěsnost, se navrhují s ohledem na požadovanou míru vodotěsnosti. Nejvyšší míra vodotěsnosti má být požadována u nádrží pro pitnou vodu a pro kapaliny se závadnými látkami.

Norma neplatí pro zkoušení malých objektů na stokách a kanalizačních přípojkách3), které se zkouší podle ČSN EN 1610 nebo ČSN 75 6909, pro zkoušení tlakových nádrží, které jsou zkoušeny podle ČSN 69 0012, pro zkoušení nádrží na ropné látky, které jsou zkoušeny podle ČSN 75 3415, pro zkoušení malých vodních nádrží podle ČSN 75 2410 (např. protipožárních, dešťových, dočišťovacích biologických), ani vodních nádrží a zdrží na tocích (včetně bočních, přečerpávacích apod.).

Ustanovení této normy je možné po dohodě použít i při zkoušení vodotěsnosti jiných objektů než vodárenských a kanalizačních nádrží, pokud pro jejich zkoušení neplatí jiná norma nebo závazný předpis, např. suterénů pozemních staveb charakteru bílých van, nádrží v zemědělství, havarijních a záchytných jímek a nádrží apod.

POZNÁMKA Podrobnější informace o vodních nádržích a zdržích lze nalézt např. v [1].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.