ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20 Březen 2014

Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla
pro rizikový a krizový management –
Část 2: Management rizik

ČSN
EN 15975-2

75 5030

 

Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management – Part 2: Risk management

Sécurité de l’alimentation en eau potable – Lignes directrices pour la gestion de risques et de crises – Partie 2: Gestion
des risques

Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Leitlinien für das Risiko- und Krisenmanagement – Teil 2: Risikomanagement

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15975-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15975-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 15975-1 (75 5030) Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management – Část 1: Krizový management

TNI 01 0350Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

ČSN ISO 31000 (01 0351)Management rizik – Principy a směrnice.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu, ke kapitole 1 a k článku 2.1 a 4.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 15975-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2013

ICS 13.060.20

Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management –
Část 2: Management rizik

Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management –
Part 2: Risk management

Sécurité de l’alimentation en eau potable – Lignes directrices pour la gestion de risques et de crises –
Partie 2: Gestion des risques

Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Leitlinien
für das Risiko- und Krisenmanagement –
Teil 2: Risikomanagement

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-07-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15975-2:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

3 Cíle a odpovědnost zainteresovaných stran 8

4 Přístup managementu rizik 8

4.1 Obecně 8

4.2 Interdisciplinární skupina pro management rizik 9

4.3 Popis systému pro zásobování pitnou vodou 9

4.4 Identifikace nebezpečí a nebezpečných událostí 9

4.5 Hodnocení rizik 9

4.5.1 Obecně 9

4.5.2 Analýza rizik 10

4.5.3 Hodnocení rizik 10

4.6 Řízení rizik 11

4.6.1 Obecně 11

4.6.2 Identifikace opatření pro omezení rizika 11

4.6.3 Validace opatření pro omezení rizik 11

4.6.4 Provedení opatření pro omezení rizika 12

4.6.5 Provozní monitoring opatření pro omezení rizika 12

4.6.6 Nápravná opatření 12

4.7 Ověření managementu rizik 12

4.8 Dokumentace 12

4.9 Přezkoumání 12

Příloha A (informativní)  Matice posuzování rizik 13

Bibliografie 14

 

 

Předmluva

Tento dokument (EN 15975-2:2013) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději
do února 2014 zrušit.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

V případě krizových situací, jejichž předvídání je obtížné a z tohoto důvodu není proti nim možné provést úplná opatření v oblasti managementu rizik, se použijí příslušná opatření managementu krizových událostí. Takové situace jsou popsány v EN 15975-1.

Tato druhá část pravidel pro management rizik a krizových událostí popisuje přístup rizikového managementu k běžně prováděným činnostem. Tato norma doplňuje část 1, věnovanou postupům krizového managementu.

Toto je druhá část evropské normy „Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový
management
“, skládající se z následujících dvou částí:

Vypracování této evropské normy bylo finančně podpořeno Evropskou komisí (EC) a programem CIPS (Grant Agreement HOME/2009/CIPS/FP/CEN-002).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Postoj managementu rizik, soustředěného na všechny oblasti zásobování pitnou vodou (ochranu zdrojů, jímání, dopravu, úpravu, akumulaci a rozvod vody) bude přispívat k naplňování potřeb dodavatelů pitné vody na zajištění bezpečného, spolehlivého, trvale udržitelného, životnímu prostředí neškodícího a ekonomického provozu jejich systému zásobování pitnou vodou s cílem bezpečně zásobovat pitnou vodou výtokové armatury odběratelů. Tato norma podporuje holistický přístup Water Safety PlansNP1) (WSP) Světové zdravotnické organizace (WHO), (viz [2], [3]).

V Evropě existuje mnoho různých způsobů organizace zásobování pitnou vodou. Zodpovědnost za management rizik se může v závislosti na legislativě a povaze zúčastněných organizací (veřejných nebo soukromých) lišit. Národní legislativní předpisy mohou obsahovat definice, které jsou odlišné od definic obsažených v této normě. V takovém případě je třeba při aplikaci této normy provést potřebné úpravy.

Tento dokument obsahuje základní součásti WHO Water Safety Plans (WSP) přístupu. Pokud je založen na managementu rizik, napomáhá předcházet potenciálnímu přerušení dodávky pitné vody. Cílem tohoto přístupu je podpora vodárenských podniků při aktivním řešení bezpečnostní problematiky v kontextu s běžným managementem dodávky vody a jeho provozem.

Zavedení postupu managementu rizik je přidanou hodnotou, protože podporuje systematické hodnocení uspořádání systému zásobování pitnou vodou, svědomitou výkonnost systému managementu stejně tak jako identifikaci a upřednostňování potřeb zlepšení systému a stanovení jeho parametrů. Kromě toho to zdokonaluje
komunikaci mezi zainteresovanými stranami, zejména těmi, které sdílí odpovědnost za oblast zásobování pitnou vodou.

Celkový přístup rizikového managementu dodávky pitné vody obsahuje mnohem obecnější principy hodnotové analýzy, které lze použít v mnoha oblastech výrobních činností. Tento přístup pomáhá posilovat význam managementu rizik dodávky pitné vody v rámci organizace.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje zásady přístupu založeného na managementu rizik za účelem zvýšení integrity systému zásobování pitnou vodouNP2).

Tato evropská norma se zabývá všemi entitami a zainteresovanými stranami sdílejícími odpovědnost za oblast zásobování nezávadnou pitnou vodou v celém zásobovacím řetězci od zdroje až do místa spotřeby.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.