ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.01 Leden 2014

Kvalita vod – Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy

ČSN 75 7171

 

Water quality – Water composition for industrial cooling circuits

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 7171 z ledna 1994.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Obecně 6

5 Technické požadavky 6

Příloha A (normativní) Stanovení agresivního CO2 výpočtem 9

Bibliografie 11

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla aktualizována a uvedena do souladu s platnými ČSN. Byla rozšířena příloha A.

Souvisící ČSN

ČSN 75 0170Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 7220Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová, ve spolupráci s ČEZ, a. s., Leopold Slíva

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

1 Předmět normy

Tato norma platí pro řízení chemických režimů chladicích okruhů v průmyslových a energetických závodech. Norma stanovuje doporučené ukazatele kvality chladicí vody, která přichází do styku s rozváděcím potrubím, vodními komorami a teplosměnnými plochami chladičů a dalšími konstrukčními prvky různých typů chladicích okruhů, jako jsou atmosférické chladiče, vany apod.

Příměsi v chladicí vodě jsou doporučeny z hlediska koroze konstrukčních prvků, tvorby nánosů (zejména na teplosměnných plochách chladičů).

Norma není určena pro průtočné chlazení. Norma nespecifikuje požadavky na mikroorganismy přítomné v chladicí vodě a úroveň jejich počtu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.