ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.200;93.160 Leden 2014

Posuzování bezpečnosti vodních děl
při povodních

ČSN 75 2935

 

The Safety assessment of hydraulic structures during floods

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Vymezení vodních děl podléhajících posouzení 4

5 Zásady zpracování posudku 5

6 Skladba a obsah posudku 5

7 Základní údaje a podklady 6

7.1 Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla při povodni 6

7.2 Hydrologické podklady 7

7.3 Zajištění hydrologických podkladů 8

7.4 Technické parametry a podklady 8

7.5 Hydraulické výpočty 9

8 Stanovení mezní bezpečné hladiny (MBH) 9

9 Stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži (KMH) 11

10 Závěrečné posouzení 12

11 Nápravná a nouzová opatření 12

12 Zajištění ochrany před povodněmi při stavbě vodního díla 13

Příloha A (informativní) Specifikace objednávky hydrologických údajů 15

Bibliografie 16

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 73 6524 Vodní hospodářství – Názvosloví hydrotechniky – Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb

ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky

ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení

ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler, Ing. Radek Veselý, ve spolupráci s kolektivem firmy VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Praha, IČ 49241648, ve složení Ing. Libor Macháček, Ing. Miloš Sedláček, Ing. Petr Smrž, Ing. Stanislav Žatecký

Technická normalizační komise: TNK 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dženita Sagdati

1 Předmět normy

Tato norma upravuje postup posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. Předmětem této normy není detailní posuzování technického stavu vodních děl.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.