ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.99 Srpen 2013

Kvalita vod – Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů

ČSN
EN 16164

75 7013

 

Water quality – Guidance standard for designing and selecting taxonomic keys

Qualité de l’eau – Guide pour la conception et le choix des clés taxonomiques

Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Gestaltung und Auswahl von taxonomischen Bestimmungsschlüsseln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16164:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16164:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 14996 (75 7017)Jakost vod – Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253)Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kali-
bračních laboratoří

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 2.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 16164
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2013

ICS 13.060.99

Kvalita vod – Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů

Water quality – Guidance standard for designing and selecting taxonomic keys

Qualité de l’eau – Guide pour la conception
et le choix des clés taxonomiques

Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Gestaltung
und Auswahl von taxonomischen Bestimmungsschlüsseln

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-11-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16164:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

3 Principy biologického určování 7

4 Požadavky na určovací klíče 7

5 Shrnutí kritérií 11

6 Rejstřík 11

7 Synopse klasifikace 11

8 Metody odběru, konzervace a zkoušení vzorků 12

9 Zkoušení a platnost klíčů 12

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 16164:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 230 Rozbor vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Význam ekologie v nové legislativě, jako je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice), znamená, že kvalita ekologických údajů z vodního prostředí musí být známá a ověřitelná. Evropské normy respektují to, že ekologové při svých hodnoceních musí používat spolehlivé a aktuální určovací klíče. Často však není jednoduché určit nejvhodnější literaturu, použitelnou pro určitou analýzu. Tato norma poskytuje přehled charakteristik určovacích klíčů, vhodných pro používané ekologické analýzy. Má dva cíle: za prvé, má pomocí konečným uživatelům určit nejvhodnější taxonomickou literaturu, použitelnou pro jednotlivou analýzu, a za druhé, pracovníkům pověřeným tvorbou nových determinačních příruček má pomoci, aby připravili specifikace vhodné pro daný účel, a odborníkům sestavujícím klíče, aby tyto specifikace splnili.

Úvodem je potřeba jasně prohlásit, že úkolem tohoto dokumentu není nahradit návod pro nomenklaturu a taxonomii uvedený v ICBN [3] a ICZN [4], ale doplnit ho.

Determinační materiály jsou stále dostupnější v elektronické formě, spíše než na konvenčních tištěných médiích. Obecné principy jsou stejné, bez ohledu na média.

1 Předmět normy

Tato norma definuje obecné principy pro navrhování určovacích klíčů, aby bylo zajištěno správné používání nomenklatorických pravidel a reprodukovatelné a dohledatelné určování. Tyto principy také umožňují vybrat nejlepší dostupný klíč.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.