ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45 Červen 2013

Kvalita vod – Stanovení radionuklidů –
Obecná ustanovení

ČSN 75 7600

 

Water quality – Determination of radionuclides – General provisions

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 7600 z dubna 2003.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Obecně 5

5 Odběr a úprava vzorků 5

6 Meze významnosti a meze detekce 6

7 Vyjadřování výsledků 8

8 Protokol o zkoušce 8

9 Ochrana zdraví při práci 9

Příloha A (informativní) Nejistoty radiometrických měření 10

Bibliografie 11

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

Souvisící normy

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253)Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kali-
bračních laboratoří

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích (chemický zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová; ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i, Ing. Eduard Hanslík, CSc., RNDr. Diana Marešová, Ph.D., Ing. Barbora Sedlářová; se Státním ústavem radiační ochrany, Praha, Ing. Jaroslav Vlček; s ALS Czech Republic, s. r. o., Praha, Ing. Tomáš Bouda, CSc.; a ve spolupráci s Povodím Labe, státní podnik, Mgr. Aleš Locker

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

1 Předmět normy

Tato norma určuje obecná ustanovení platná pro běžná stanovení celkových objemových aktivit, objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů ve vodách, v pevných látkách a biomase v hydrosféře.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.