ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030 Květen 2013

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 13508-1

75 6901

 

Investigation and assesment of drain and sewer systems outsider buildings – Part 1: General requirements

Investigation et evaluation des réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Partie 1: Exigences générales

Untersuchung und Beurteilungvon Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13508-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13508-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13508-1 (75 6901) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Proti předchozí normě byla tato norma rozsáhle upravena a doplněna, především o úvod a část týkající se zjišťování technického stavu dotčených stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Informace o citovaných dokumentech

EN 752:2008 zavedena v ČSN EN 752:2008 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov

EN 13508-2 zavedena v ČSN EN 13508-2+A1 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

EN 14654 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 14654 (75 6902) Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Souvisící ČSN

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k obrázku 1 a k článkům 5.5, 5.6.5 a 5.8.4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 13508-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2012

ICS 93.030 Nahrazuje EN 13508-1:2003

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky

Investigation and assesment of drain and sewer systems outside buildings –
Part 1: General requirements 

Investigation et évaluation des réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Partie 1: Exigences générales

Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-08-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13508-1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Obecně 8

5 Zjišťování technického stavu 10

6 Vyhodnocování 21

6.1 Úvod 21

6.2 Provozní poruchy, vznikající nedodržením výkonových parametrůs 22

6.3 Důsledky vzniku provozních poruch, způsobených nedodržením výkonových parametrů 24

6.4 Příčiny vzniku provozních poruch 25

6.5 Dokumentace 25

Příloha A (informativní) Zdroje doplňujících informací 26

Bibliografie 30

Předmluva

Tento dokument (EN 13508-1:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2013.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13508-1:2003

Soubor norem EN 13508 „Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek“ obsahuje tyto části:

Při navrhování této části evropské normy bylo přihlédnuto k dalším normám, které byly k dispozici, především k normě EN 752 „Odvodňovací systémy vně budov“.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek jsou součástí celkové soustavy odpadních vod, poskytujících tuto veřejnou službu společnosti.

Ta může být jednoduše popsána jako:

Každá soustava pro likvidaci odpadních vod plní čtyři základní funkce:

Systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek slouží pro shromažďování a dopravu odpadních vod.

Z historického hlediska vznikaly systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek jako reakce na potřebu odstranit znečištěnou vodu s cílem předejít onemocněním.

Tradičně byly tyto systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek budovány pro odvádění všech druhů těchto odpadních vod bez ohledu na jejich zdroj. To vedlo k obtížím při nakládání s nimi v případech průtokových špiček při velkých deštích a k vypouštění těchto špičkových průtoků, obsahujících určitý podíl odpadních vod přes odlehčovací komory do recipientu.

Ačkoliv mnoho systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek bylo z počátku budováno jako společné, existují pádné důvody pro oddělování znečištěných odpadních vod a vod srážkových. Míra znečištění obou typů vod je různá a jejich oddělení umožňuje samostatné čištění, jehož výsledkem je mnohem šetrnější řešení pro životní prostředí.

Tato koncepce je obsažena v jednotném systému managementu likvidace odpadních vod.

EN 752 poskytuje základní rámec pro navrhování, výstavbu, sanace, údržbu a provoz systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek vně budov. To je znázorněno v horní části níže uvedeného diagramu. EN 752 je doplněna celou řadou podrobnějších norem pro zjišťování stavu, navrhování, výstavbu, organizaci, řízení a kontrolu systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek jako jsou ty, které jsou uvedeny ve spodní části tohoto diagramu.

Tato norma je jednou z mnoha norem, které doplňují soubor obecných principů, uvedených v EN 752. Vzájemné vazby mezi těmito normami jsou zřejmé z obrázku 1.

[image]

Obrázek 1 – Vzájemné vztahy mezi EN 752 a ostatními normami pro odvodňování
a odvádění odpadních vod
 

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovami jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy.

Tato část normy stanovuje obecné požadavky pro zjišťování a hodnocení stavu výše uvedených venkovních kanalizačních potrubních systémů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.