ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Červen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Manganistan sodný

ČSN
EN 15482

75 5896

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Sodium permanganate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Permanganate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Natriumpermanganat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15482:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15482:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15482 (75 5896) z června 2008. 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1233 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7425) Jakost vod – Stanovení chromu – Metody atomové absorpční spektrometrie

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

EN ISO 11969 zavedena v ČSN EN ISO 11969 (75 7403) Jakost vod – Stanovení arsenu – Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

EN ISO 12846 zavedena v ČSN EN ISO 12846 (75 7439) Kvalita vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 3856-2 zavedena v ČSN ISO 3856-2 (67 3035) Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu „rozpustných“ kovů – Část 2: Stanovení antimonu – Metoda plamenové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metod s Rhodaminem B

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8288 zavedena v ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod – Stanovení selenu – Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 15482
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 15482:2007

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –Manganistan sodný

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Sodium permanganate 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine – Permanganate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Natriumpermanganat

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-09-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15482:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Popis 7

4 Kritéria čistoty 9

5 Metody zkoušení 10

6 Označování – Přeprava – Skladování 14

Příloha A (informativní) Obecné informace o manganistanu sodném 16

Příloha B (normativní) Obecná bezpečnostní pravidla 17

Bibliografie 18

Předmluva

Tento dokument (EN 15482:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15482:2007.

Dále je uveden významný technický rozdíl mezi tímto vydáním a EN 15482:2007:

  1. úprava tabulky 2, aby obsahovala konzistentní mezní hodnoty pro chemické ukazatele;

  2. úprava článku 6.2 o označování, vypuštění odkazu na směrnici Rady 80/778/EHS z 15. července 1980 a uvedení do souladu s poslední platnou směrnicí.

Základem tohoto dokumentu je z velké části EN 12672:2008 [3].

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá národní legislativě nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro manganistan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti manganistanu sodného a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro manganistan sodný. Informuje o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.