ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Květen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran amonný

ČSN
EN 12123

75 5877

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Ammonium sulfate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Sulfate d’ammonium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Ammoniumsulfat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12123:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12123:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12123 (75 5877) z ledna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 760zavedena v ČSN ISO 760 (65 0330) Stanovení vody – Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)

ISO 2992dosud nezavedena

ISO 2993dosud nezavedena

ISO 3165dosud nezavedena

ISO 3332dosud nezavedena

ISO 5993dosud nezavedena

ISO 6206dosud nezavedena

ISO 6353-1zavedena v ČSN ISO 6353-1 Činidla pro chemické rozbory – Část 1: Všeobecné zkušební metody

ISO 8213dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 12123
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 12123:2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Síran amonný

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption –
Ammonium sulfate 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine – Sulfate d’ammonium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Ammoniumsulfat

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12123:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Popis 7

4 Kritéria čistoty 9

5 Metody zkoušení 10

6 Označování – Přeprava – Skladování 14

Příloha A (informativní) Obecné informace o síranu amonném 15

Bibliografie 16

Předmluva

Tento dokument (EN 12123:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12123:2005.

Dále je uveden významný technický rozdíl mezi tímto vydáním a EN 12123:2005:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá národní legislativě nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro síran amonný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti síranu amonného, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro síran amonný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.