ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Květen 2013

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pemza

ČSN
EN 12906

75 5706

 

Products used for treatment of water intended for human consumption – Pumice

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Pierre ponce

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Bims

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12906:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12906:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12906 (75 5706) z dubna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12901:1999 zavedena v ČSN EN 12901:2010 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické a filtrační materiály – Definice

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické a filtrační materiály – Metody zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 12906
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2012

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 12906:2005

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pemza

Products used for treatment of water intended for human consumption – Pumice

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Pierre ponce

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Bims

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-09-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12906:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny, definice a značky 7

4 Popis 7

5 Fyzikální vlastnosti 7

6 Chemické vlastnosti 8

7 Metody zkoušení 8

8 Označování, přeprava a skladování 9

Příloha A (informativní) Obecné informace o pemze 10

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 12906:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12906:2005.

Dále je uveden významný technický rozdíl mezi tímto vydáním a EN 12906:2005:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku popsaného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro pemzu používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti pemzy a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro pemzu. Podává informace o jejím použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.