ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60 Červenec 2012

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené
k lidské spotřebě –
Část 5: Provoz a údržba

ČSN
EN 806-5

75 5410

 

Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption – Part 5: Operation and maintenance

Spécifications techniques relatives aux installations d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Partie 5: Exploitation et maintenance

Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 5: Betrieb und Wartung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 806-5:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 806-5:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem pro vnitřní vodovod. Po jejím vydání bude revidována ČSN 73 6660.

Termínem „pitná voda“ se v této normě rozumí voda určená k lidské spotřebě.

Termínem „dodavatel vody“ se v této normě zpravidla rozumí provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.

Tuto normu lze přiměřeně použít též pro vnitřní vodovod nepitné vody.

Informace o citovaných dokumentech

EN 806-1 zavedena v ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně

EN 806-2 zavedena v ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

EN 806-4:2010 zavedena v ČSN EN 806-4:2010 (75 5410) Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Montáž

EN 1487 zavedena v ČSN EN 1487 (13 5800) Armatury budov – Vodní pojistné ventily – Zkoušky a požadavky

EN 1488 zavedena v ČSN EN 1488 (13 5801) Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky

EN 1489 zavedena v ČSN EN 1489 (13 5802) Armatury budov – Pojistné ventily – Zkoušky a požadavky

EN 1490 zavedena v ČSN EN 1490 (13 5803) Armatury budov – Kombinované uvolňovací ventily při vzestupu teploty a tlaku – Zkoušky a požadavky

EN 1491 zavedena v ČSN EN 1491 (13 5804) Armatury budov – Expansní ventily – Zkoušky a požadavky

EN 1567 zavedena v ČSN EN 1567 (13 5826) Armatury budov – Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu – Požadavky a zkoušky

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 12729 zavedena v ČSN EN 12729 (75 5415) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem – Skupina B – Druh A

EN 12897 zavedena v ČSN EN 12897 (75 5360) Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody

EN 13076 zavedena v ČSN EN 13076 (75 5461) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Neomezený volný výtok – Skupina A – Druh A

EN 13077 zavedena v ČSN EN 13077 (75 5418) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B

EN 13078 zavedena v ČSN EN 13078 (75 5419) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad – Skupina A – Druh C

EN 13079 zavedena v ČSN EN 13079 (75 5417) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru – Skupina A – Druh D

EN 13433 zavedena v ČSN EN 13433 (75 5427) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A

EN 13434 zavedena v ČSN EN 13434 (75 5428) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B

EN 13443-1+A1 zavedena v ČSN EN 13443-1+A1 (75 5463) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Mechanické filtry – Část 1: Velikost částic od 80 mm do 150 mm – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 13443-2+A1 zavedena v ČSN EN 13443-2+A1 (75 5463) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Mechanické filtry – Část 2: Velikost částic od 1 mm do 80 mm – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 13959 zavedena v ČSN EN 13959 (75 5420) Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem – DN 6 až DN 250 včetně – Skupina E – Druh A, B, C a D

EN 14095 zavedena v ČSN EN 14095 (75 5202) Zařízení k úpravě vody v budovách – Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami – Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

EN 14367 zavedena v ČSN EN 14367 (75 5426) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy – Skupina C – Druh A

EN 14451 zavedena v ČSN EN 14451 (75 5413) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně – Skupina D – Druh A

EN 14452 zavedena v ČSN EN 14452 (75 5414) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem – DN 10 až DN 20 včetně – Skupina D – Druh B

EN 14453 zavedena v ČSN EN 14453 (75 5421) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně – Skupina D – Druh C

EN 14454 zavedena v ČSN EN 14454 (75 5422) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně – Skupina H – Druh A

EN 14455 zavedena v ČSN EN 14455 (75 5423) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně – Skupina L – Druh A a Druh B 

EN 14506 zavedena v ČSN EN 14506 (75 5412) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Automatická přepínací armatura – Skupina H – Druh C

EN 14622 zavedena v ČSN EN 14622 (75 5424) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) – Skupina A – Druh F

EN 14623 zavedena v ČSN EN 14623 (75 5425) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) – Skupina A – Druh G

EN 14652+A1 zavedena v ČSN EN 14652+A1 (75 5466) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Zařízení membránové filtrace – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 14743+A1 zavedena v ČSN EN 14743+A1 (75 5203) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Změkčovací zařízení – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 14812+A1 zavedena v ČSN EN 14812+A1 (75 5204) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 14897+A1 zavedena v ČSN EN 14897+A1 (75 5210) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 14898+A1 zavedena v ČSN EN 14898+A1 (75 5211) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Filtry s aktivními látkami – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 15092 zavedena v ČSN EN 15092 (13 5823) Armatury pro vnitřní vodovody – Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody – Požadavky a zkoušení

EN 15161 zavedena v ČSN EN 15161 (75 5468) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Montáž, provoz, údržba a opravy

EN 15219+A1 zavedena v ČSN EN 15219+A1 (75 5469) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Zařízení na odstraňování dusičnanů – Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

EN 15848 zavedena v ČSN EN 15848 (75 5480) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN ISO 3822-1 zavedena v ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů – Část 1: Metody měření

EN ISO 3822-2 zavedena v ČSN EN ISO 3822-2 (73 0536) Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů – Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií

EN ISO 3822-3 zavedena v ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů – Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

EN ISO 3822-4 zavedena v ČSN EN ISO 3822-4 (73 0536) Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů – Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur

Souvisící ČSN

ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti – Definice a volba PN

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury – Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata – Vnitřní stájový vodovod

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 6 a 10 a článku B.21 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a. s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 806-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2012

ICS 91.140.60

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě –
Část 5: Provoz a údržba

Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption –
Part 5: Operation and maintenance 

Spécifications techniques relatives aux installations d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments –
Partie 5: Exploitation et maintenance

Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen –
Teil 5: Betrieb und Wartung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-11-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 806-5:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 11

4 Obecně 11

5 Dokumentace 11

6 Provozování 11

7 Přerušení provozu a odpojení 12

8 Obnovení dodávky 12

9 Poškození a poruchy 12

9.1 Změny v jakosti vody 12

9.2 Nedostatečná dodávka vody 12

9.3 Hluk 13

10 Úpravy, změny a rekonstrukce 13

11 Přístupnost části vodovodu 13

12 Údržba 13

Příloha A (informativní) Doporučené četnosti kontrol a údržby součástí vnitřních vodovodů 15

Příloha B (normativní) Postupy kontroly a údržby 17

B.1 Volný výtok (ochranná zařízení skupiny A) 17

B.2 Přerušovače průtoku (Ochranná jednotka skupiny D typu C) 17

B.3 Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem 17

B.4 Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy
(Ochranná jednotka typu CA) 19

B.5 Kontrolovatelné zpětné armatury zabraňující znečištění (Ochranné jednotky typu EA a EC) 20

B.6 Nekontrolovatelné zpětné armatury zabraňující znečištění (Zpětné zábrany typu EB a ED) 21

B.7 Zavzdušňovací uzávěr v potrubí (Ochranná jednotka typu DA) 21

B.8 Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem
(Ochranná jednotka typu DB) 22

B.9 Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku (Ochranná jednotka typu HA) 22

B.10 Hadice ruční sprchy se zavzdušňovací armaturou (Ochranná jednotka typu HB) 23

B.11 Automatická přepínací armatura (Ochranná jednotka typu HC) 24

B.12 Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovaná se zpětnou armaturou
(Ochranná jednotka skupiny H, druhu D) 24

B.13 Zavzdušňovací armatura otevíraná podtlakem (Ochranná jednotka skupiny L, druhu A) 25

B.14 Zavzdušňovací armatura otevíraná podtlakem kombinovaná se zpětnou armaturou po proudu
(Ochranná jednotka skupiny L, druhu B) 25

B.15 Hydraulické pojistné skupiny a pojistné skupiny pro expansní vodu 26

B.16 Pojistné ventily pro vodu i páru, pojistné ventily pro expanzní vodu a kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury 26

B.17 Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody 27

B.18 Redukční ventily 27

B.19 Zvyšovací čerpadlo 28

B.20 Ohřívače vody 28

B.21 Požární vodovod 28

B.22 Potrubí 28

B.23 Vodoměry 28

Příloha C (normativní) Specifické kontrolní a údržbářské postupy pro zařízení na úpravu vody 29

Bibliografie 30

Předmluva

Tato evropská norma (EN 806-5:2012) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2012 dát statut národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument je určen pro potřeby inženýrů, architektů, stavebních dozorů, smluvních partnerů, instalatérů, dodavatelů vody, odběratelů a kontrolních orgánů.

Tato norma byla vytvořena v podobě požadavků pro praktické použití. Tato norma je pátou částí evropské normy EN 806 „Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě“, která sestává z těchto pěti částí:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů a potrubí vně budov v rozsahu, odpovídajícím EN 806-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.