ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030 Prosinec 2011

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek –
Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

ČSN
EN 13508-2+A1

75 6901

 

Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings – Part 2: Visual inspection coding system

Investigation et évaluation des réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Partie 2: Système de codage
de l’inspection visuelle

Untersuchung und Beurteilung Zustand von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 2: Kodiersystem
für die optische Inspektion

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13508-2:2003+A1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13508-2:2003+A1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13508-2 (75 6901) z dubna 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovaný návrh změny A1 z května 2011. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 476:2011zavedena v ČSN EN 476:2011 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

EN 752:2008zavedena v ČSN EN 752:2008 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov

EN 1085:2007 zavedena v ČSN EN 1085:2007 (75 0160) Čištění odpadních vod – Slovník

ISO 8601zavedena v ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 13508-2:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2011

ICS 93.030 Nahrazuje EN 13508-2:2003

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek –
Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings –
Part 2: Visual inspection coding systém 

Investigation et évaluation des réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments –
Partie 2: Système de codage de l’inspection visuelle

Untersuchung und Beurteilung Zustand
von Entwässerungssystemen außerhalb
von Gebäuden –
Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion

Tato evropská norma byla schválena CEN 4. listopadu 2002. Tento dokument obsahuje opravu 1, vydanou technickou komisí CEN 21. března 2007 a změnu 1, schválenou technickou komisí CEN 17. března 2011.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13508-2:2003+A1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 13508-2:2003+A1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2011 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2011.

Tento dokument obsahuje opravu 1, vydanou technickou komisí CEN 21. března 2007 a změnu 1, schválenou technickou komisí CEN 17. března 2011.

Tento dokument nahrazuje EN 13508-2:2003.

Začátek a konec změnou doplněného nebo upraveného textu jsou v textu vyznačeny značkami !".

Úpravy, vztahující se k opravě CEN byly uvedeny na příslušných místech v textu a  jsou v textu vyznačeny značkami !".

Skupina norem EN 13508 „Stav venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek“ se skládá z nás-
ledujících částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

Další části, pojednávající o jiných způsobech inspekce, mohou být doplněny později.

Při navrhování této části této evropské normy byly respektovány další vhodné normy, zejména pak EN 752 „Odvodňovací systémy vně budov“.

Aby bylo možné upravit dosud získané údaje a stávající softwarové systémy pro kódování podle této normy a provést školení zaměstnanců, provádějících inspekce, je pro zrušení stávajících národních norem, které nejsou v souladu s touto normou, a plné zavedení této normy stanoveno přechodové období o délce (DAV + 36 měsíců).

Jestliže existují inspekční programy, vytvořené před vydáním této normy, které jsou v souladu s legislativními požadavky, je dovoleno takové programy, používající originální kódovací systém dokončit.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu implementovat národní normalizační organizace níže uvedených států: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zdroje doplňujících informací 11

5 Všeobecně 12

5.1 Účel 12

5.2 Metody 12

5.3 Použití kódovacího systému 12

5.4 Národní ekvivalenty kódovacího systému 13

5.5 Výměna dat 13

5.6 Informace dodávané objednatelem 13

6 Kódovací systém stok a kanalizačních přípojek 13

7 Stoky a kanalizační přípojky – základní informace 14

7.1 Požadavky 14

7.2 Další důležité informace 14

8 Stoky a kanalizační přípojky – kódy 15

8.1 Úvod 15

8.2 Kódy vztahující se ke konstrukci potrubí (stok a kanalizačních přípojek) 18

8.3 Kódy vztahující se k provozu stok a kanalizačních přípojek 24

8.4 Kódy k vadám 26

8.5 Další kódy 28

9 Kódovací systém pro kontrolu vstupních a revizních šachet 30

10 Vstupní a revizní šachty – základní informace 30

10.1 Požadavky 30

10.2 Další základní informace 30

11 Vstupní a revizní šachty – kódy 31

11.1 Úvod 31

11.2 Kódy ke konstrukci vstupních a revizních šachet 35

11.3 Kódy, vztažené k provozu vstupních nebo revizních šachet 40

11.4 Inventarizační kódy 43

11.5 Další kódy 47

12 Dokumentace 48

Příloha A (normativní) Národní ekvivalenty kódovacích systémů 49

Příloha B (informativní) Formát pro elektronický přenos kódovaných dat 50

Příloha C (informativní) Doporučený systém označování základních informací o stokách a kanalizačních přípojkách kódy 58

Příloha D (informativní) Doporučený systém označování základních informací o vstupních a revizních šachtách kódy 67

Příloha E (informativní) Vzor přejímacího protokolu 76

Příloha F (informativní) Příklady fotodokumentace ke kódování stok a kanalizačních potrubí 78

Příloha G (informativní) Příklady fotodokumentace ke kódování vstupních a revizních šachet 135

Příloha H (informativní) Zdroje doplňujících informací 155

Příloha I  (informativní) !Konverze dat získaných podle dřívějších verzí této normy" 160

Úvod

Při zpracování návrhu této normy byly přezkoumány dosavadní národní kódovací systémy. Aby byla udržena návaznost na stávající údaje, pokusila se TC 165/WG 22 zajistit, aby každý záznam o zjištěné vadě měl ve stávajícím národním systému k dispozici ekvivalentní kód nebo ekvivalentní kódovou kombinaci. !Tím by měl být umožněn přenos dosavadních dat do nového kódovacího systému."

Stupeň podrobnosti zjišťování stavu je dosud v jednotlivých zemích rozdílný. Volba charakteristik stavu, které mají být zaznamenávány, a rozsah zahrnutých detailů, jsou ponechány na objednateli.

Pro úplné používání této normy je nutné intenzivní školení pracovníků kontroly a přizpůsobení (modifikace) softwaru.

1 Předmět normy

!Tato evropská norma platí pro zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek vně budov."

!Platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do silniční vpusti až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu". Stoky a kanalizační potrubí pod budovami jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy.

Tato část normy stanovuje kódovací systém pro popis stavu uvnitř stok a kanalizačních přípojek a ve vstupních a revizních šachtách, zjištěný vizuální prohlídkou. Případně může být tato část normy, ve shodě s požadavky objednatele, použita i pro tlakové a podtlakové systémy. !Vizuální prohlídka stok a kanalizačních přípojek může být provedena jako součást zjišťování v případě provádění hodnocení."

Tato část normy neobsahuje všeobecné požadavky na provádění prohlídek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.