ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20 Říjen 2011

Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla
pro rizikový a krizový management –
Část 1: Krizový management

ČSN
EN 15975-1

75 5030

 

Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management – Part 1: Crisis management

Sécurité de ľalimentation en eau potable – Lignes directrices pour la gestion de risque et de crise – Partie 1: Gestion de crise

Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Leitlinien für das Risiko– und Krisenmanagement – Teil 1: Krisenmanagement

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15975-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15975-1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 15975-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2011

ICS 13.060.20

Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management –
Část 1: Krizový management

Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management
Part 1: Crisis management

Sécurité de ľalimentation en eau potable – Lignes directrices pour la gestion de risque et de crise – Partie 1: Gestion de crise

Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Leitlinien
für das Risiko- und Krisenmanagement –
Teil 1: Krisenmanagement

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-02-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15975-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

3 Základy krizového managementu 8

4 Příprava a vypuknutí krize 15

5 Koordinovaná odezva na krizovou situaci 17

6 Zotavení z krizové situace 17

7 Následná opatření 17

Příloha A (informativní) 18

Příloha B (informativní) 20

Předmluva

Tento dokument EN 15975-1:2011 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do září 2011 zrušit.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Druhá část pravidel pro rizikový a krizový management bude popisovat postupy hodnocení rizik pro zajištění trvalé dodávky pitné vody vhodné k lidské spotřebě.

Zpracování této evropské normy bylo provedeno za finanční podpory Evropské komise a programu CIPS (Grantová dohoda JLS/2008/CIPS/AG/CEN-002).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato pravidla byla vytvořena Pracovní skupinou 15 nazvanou „Zajištění trvalé dodávky pitné vody, vhodné pro lidskou spotřebu“ CEN/TC 164 „Vodárenství“. Tato pravidla popisují základy krizového managementu včetně příslušných doporučení pro dodavatele pitné vody a uvádějí příklady popsané organizacemi havarijního a krizového managementu včetně příspěvků příslušných vnitrostátních orgánů.

Dodavatelé pitné vody by měli být vybaveni vysoce výkonným zařízením, dostatečně kvalifikovanými zaměstnanci a dobře fungujícím systémem zajištění jakosti. Dodavatelé pitné vody by měli být takovým způsobem organizováni pro zajištění, že tyto služby jsou za normálních podmínek poskytovány bezpečně, spolehlivě, ekonomicky způsobem, nenarušujícím životní prostředí. Existence efektivního a účinného systému rizikového managementu podporuje všechny postupy krizového managementu. Pravidla pro rizikový management týkající se zabezpečení dodávky pitné vody jsou uvedené v dalším dokumentu (EN 15975-2), který je v současné době připravován.

Zcela výjimečně se ale vyskytují určité situace, které nemusí být dodavatel pitné vody schopný zvládat bez významné pomoci třetí strany a spoluzodpovědnosti oprávněného úřadu. Takové situace se obtížně předvídají a je proto nemožné se na ně dokonale připravit. Jsou charakterizovány absencí potřebných nebo přítomností nejasných informací a vysokou mírou rizika potencionálně velmi vážných následků. Vysoký stupeň jejich komplexnosti kvůli zapojení a vzájemnému působení různých účastníků a vysoký stupeň jejich dynamičnosti ztěžuje jejich řízení. Všichni zúčastnění vedoucí pracovníci trpí pod tlakem rozhodovacího procesu, nedostatku času a legislativních požadavků zatímco mají k dispozici pouze omezené množství disponibilních zdrojů. Interní
a externí komunikace může probíhat buď nedostatečně, nebo vůbec.

V takové krizové situaci je třeba za účelem obnovení normálního zásobování pitnou vodou přijímat vhodná opatření, která zohledňují všechny důležité okolnosti. Tato příručka byla v CEN připravena speciálně právě pro tento účel.

Cílem těchto příruček je usnadnit dodavateli pitné vody činnost v případě krizové situace s cílem zajistit pokračování dodávky pitné vody co možná největšímu počtu odběratelů a obnovení normálního provozního stavu tak rychle, jak je to jenom možné. Pro dosažení těchto cílů potřebné manažerské nástroje jsou uvedeny v dalším textu této normy. Hlavní pracovní kroky, popsané v této normě (viz obrázek 3) mohou být použity i při běžném provozu, jestliže existuje možnost jeho přeměny na krizový.

Zásobování pitnou vodou je v Evropě organizováno mnoha různými způsoby. Zodpovědnost za krizový management může mít různé vazby na legislativní a organizační struktury. V tomto dokumentu používaný termín „dodavatel pitné vody“ zahrnuje všechny možné organizační struktury. Členské státy mohou tyto organizační struktury specifikovat mnohem přesněji. Národní legislativní předpisy mohou obsahovat ustanovení, která se budou lišit od ustanovení, uvedených v této normě. V takovém případě je při aplikaci této normy možné provést potřebné úpravy.

1Předmět normy

Tato evropská norma popisuje principy správné praxe vodárenských společností pro management zásobování pitnou vodouNP1) v krizových stavech včetně přípravných a následných opatření.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.