ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.10, 93.160 Duben 2011

Malé vodní nádrže

ČSN 75 2410

 

Small water reservoirs

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 2410 z listopadu 1997.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 6

4 Všeobecně 6

5 Podklady pro návrh 7

6 Vodohospodářské řešení 9

7 Sypané hráze 9

8 Funkční zařízení 25

9 Přívodní a odpadní zařízení 30

10 Úpravy v nádrži a jejím okolí 30

11 Přístupy a komunikace 32

12 Rekonstrukce nádrží 33

13 Odbahňování nádrží, opatření proti zanášení 33

14 Revitalizace 34

15 Pozorování a měření 35

16 Provozní vybavení a provoz 35

Příloha A (informativní) Charakteristika malých vodních nádrží 38

Příloha B (informativní) Orientační hodnoty výparu z volné hladiny 41

Příloha C (informativní) Přehled revitalizačních opatření na malých vodních nádržích a jejich účinky 42

Příloha D (informativní) Posouzení stability objektů malých vodních nádrží 43

Bibliografie 46

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma byla uvedena do souladu s platnými normami, včetně příslušných Eurokódů. V normě byla zohledněna související ustanovení současně platných právních předpisů.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 01 3469Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb – Stavební část

ČSN 01 3473Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydromeliorací

ČSN 73 6506Zatížení vodohospodářských staveb ledem

ČSN 75 0102Vodní hospodářství – Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0110Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie

ČSN 75 0145Meliorace – Terminologie v pedologii

ČSN 75 0170Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 2020Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

ČSN 75 2911Vodní značky

ČSN 75 6261Dešťové nádrže

Souvisící právní předpisy

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998 1)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu, čj. 720/2003-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie, čj. 721/2003-6000

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Radek Veselý, Ing. Lenka Fremrová,
Spolupráce: ČVUT Praha, Fakulta stavební, prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a provoz vodních nádrží2) se sypanými hrázemi, u kterých jsou splněny současně tyto podmínky:

  1. objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu3)) není větší než 2 mil. m3;

  2. největší hloubka nádrže4) nepřesahuje 9 m.

Norma neplatí pro nádrže přečerpávacích vodních elektráren, pro odkaliště a pro nádrže s přítokem a odtokem propustným horninovým prostředím dna a svahů nádrže (např. štěrkoviště).

Norma se doporučuje i pro rekonstrukce historických rybníků, jejichž parametry překračují podmínky a) a b).

Pro nádrže s celkovým objemem menším než 5 tisíc m3 se doporučuje normu použít přiměřeně podle místních podmínek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.