ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.20 Prosinec 2010

Jakost vod – Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter

ČSN
ISO 17995

75 7875

 

Water quality – Detection and enumeration of thermotolerant Campylobacter species

Qualité de ľeau – Recherche et dénombrement d’espèces thermotolérantes du genre Campylobacter

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 17995:2005. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 17995:2005. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3696:1987zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 8199zavedena v ČSN EN ISO 8199 (75 7810) Jakost vod – Obecný návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami

ISO 19458zavedena v ČSN EN ISO 19458 (75 7801) Jakost vod – Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jakost vod – Stanovení termotolerantních bakterií ISO 17995 rodu Campylobacter První vydání
2005-06-15

ICS 07.100.20

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata zkoušky 8

5 Přístroje a pomůcky 8

6 Kultivační média a činidla 8

7 Odběr, doprava a uchovávání vzorků 9

8 Postup 9

9 Zabezpečování kvality 11

10 Vyjadřování výsledků 11

11 Protokol o zkoušce 11

Příloha A (informativní) Schéma postupu zkoušky 12

Příloha B (informativní) Semikvantitativní analýza 13

Příloha C (normativní) Kultivační média a činidla 14

Příloha D (informativní) Doplňující testy pro další potvrzení 18

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2005

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní normu ISO 17995 připravila technická komise ISO/TC 147 Jakost vod, subkomise SC 4 Mikrobiologické metody.

Úvod

Campylobacter jejuni poddruh jejuni Campylobacter coli jsou obvyklými příčinami intestinálních infekcí u lidí. Campylobacter upsaliensis může být podobně významný. Campylobacter lari je s humánními infekcemi spojen méně často. Kampylobakterové infekce se obvykle přenášejí potravou, hospodářskými zvířaty, domácími mazlíčky a kontaktem osob, ale voda je také významným prostředkem přenosu.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto mezinárodní normu mají ovládat běžnou laboratorní praxi. Není účelem této normy uvádět všechny bezpečnostní problémy, které souvisí s jejím používáním. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu detekce a semikvantitativního stanovení počtu termotolerantních bakterií rodu Campylobacter. Tato metoda může být použita pro všechny druhy filtrovatelných vod.

POZNÁMKA 1Tato metoda může být použita také jako zkouška prezence/absence pro bakterie rodu Campylobacter ve specifikovaném objemu vzorku.

POZNÁMKA 2Kvantitativnější výsledek může být získán s použitím uspořádání pro metodu nejpravděpodobnějšího počtu (MPN) (viz ISO 8199).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.