ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 91.140.60 Září 2010

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

ČSN
EN 15848

75 5480

 

Water conditioning equipment inside buildings – Adjustable chemical dosing systems – Requirements
for performance, safety and testing

Appareils de traitement d’eau à l’intérieur des bâtiments – Systèmes de dosage chimique ajustables – Exigences
de performance, de sécurité et essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebäuden – Einstellbare Dosiersysteme – Anforderungen
an Ausführung, Sicherheit und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15848:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15848:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 55011zavedena v ČSN EN 55011 ed. 2 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysoko-
frekvenční zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

EN 60204-1zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-1: 2004zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-2-41zavedena v ČSN EN 60335-2-41 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

EN ISO 12100-1zavedena v ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2zavedena v ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

Citované předpisy

Směrnice Rady č. 98/83/EC o jakosti vody určené k lidské spotřebě. V České republice je tato směrnice zavedena vyhláškou 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Rady č. 73/23/EEC o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Směrnice Rady č. 89/336/EEC1) o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 15848
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2010

ICS 13.060.20; 91.140.60

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

Water conditioning equipment inside buildings – Adjustable chemical dosing systems – Requirements for performance, safety and testing 

Appareils de traitement d’eau à l’intérieur
des bâtiments – Systèmes de dosage chimique ajustables – Exigences de performance, de sécurité
et essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb
von Gebäuden – Einstellbare Dosiersysteme – Anforderungen an Ausführung, Sicherheit und Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15848:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Návrhové požadavky 7

5 Funkční požadavky 8

6 Zkoušení 9

7 Označování 11

Příloha A  (normativní)  Montáž, provoz a údržba 12

Bibliografie 16

Předmluva

Tento dokument (EN 15848:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2010.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

POZNÁMKA Výrobky určené pro používání ve vodovodní síti mají vyhovovat, pokud existují, národním předpisům a zkušebním opatřením, zajišťujícím jejich vhodnost pro styk s pitnou vodou.

V dubnu 2006 vydala komise Evropského společenství revidovaný mandát (M 136) požadující po CEN vytvoření harmonizovaných výrobkových norem a podpůrných norem pro jejich zkoušení, které by mohly být použity pro posuzování jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou. Paralelně komise Evropského společenství zahájila proces tvorby nařízení o stavebních výrobcích (CPR), které nahradí směrnici o stavebních výrobcích CP (89/106/EC) a revizi směrnice pro pitnou vodu (98/83/EC).

Jakmile budou známy výsledky těchto procesů, budou evropské normy výrobků novelizovány doplněním přílohy Z podle mandátu M 136, který obsahuje oficielní odkazy na platné požadavky. Dokud tato doplnění nevstoupí v platnost, zůstávají v platnosti příslušné stávající národní předpisy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu implementovat národní normalizační orgány níže uvedených států: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


1Předmět normy

Tato evropská norma určuje definice, principy konstrukce (nikoliv však rozměry) a návrhu, funkční a provozní požadavky a rovněž metody zkoušení funkčnosti nastavitelných dávkovacích systémů pro úpravu vody vnitřních vodovodů, určené k lidské spotřebě (viz [1]), trvale připojených na vodovodní přípojku.

Koncentrace aktivních chemikálií a také jakýchkoliv dalších příměsí, nebo méně důležitých prvků (zahrnujících možné znečištění) v upravované vodě, nesmí překročit hodnoty ukazatelů, uvedené ve stávající legislativě členských států pro vodu určenou k lidské spotřebě tak, jak byly zavedeny národními orgány.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.