ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45 Červenec 2010

Jakost vod – Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek

ČSN
EN 15843

75 7725

 

Water quality – Guidance standard on determining the degree of modification of river hydromorphology

Qualité de l’eau – Guide pour la détermination du degré de modification de l’hydromorphologie des rivières

Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Beurteilung von Veränderungen der hydromorphologischen Eigenschaften
von Fließgewässern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15843:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15843:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

EVROPSKÁ NORMA EN 15843
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2010

ICS 13.060.45

Jakost vod – Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek

Water quality – Guidance standard on determining the degree of modification of river hydromorphology

Qualité de ľeau – Guide pour la détermination
du degré de modification de ľhydromorphologie
des rivières

Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Beurteilung
von Veränderungen der hydromorphologischen Eigenschaften von Fließgewässern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-11-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15843:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata hodnocení 10

5 Určení hydromorfologických modifikací řek 10

6 Interpretace a předávání zpráv založených na hydromorfologických modifikacích 12

Příloha A (normativní) Charakterizace modifikace řek založená na hydromorfologických charakteristikách 14

Příloha B (informativní) Některé klíčové body ve vývoji této evropské normy 23

Předmluva

Tento dokument (EN 15843:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 230 „Rozbor vod“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

UPOZORNĚNÍ Při pozorování řek je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce. Pozorovatelé by měli být seznámeni s legislativou EU a národní legislativou týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví a s dalšími pokyny, týkajícími se práce v řekách nebo v jejich blízkosti.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma poskytuje návod pro charakterizaci modifikací hydromorfologických charakteristik řek, popsaných v EN 14614. Obě normy se zaměřují více na morfologii než na hydrologii a kontinuitu, a spíše na boční a podélnou kontinuitu (průchodnost) než na vertikální kontinuitu, kterou je obtížné měřit. Tato norma umožňuje konzistentní porovnání hydromorfologie řek v jednotlivé zemi i mezi různými zeměmi v Evropě a poskytuje metodu pro obecnou charakterizaci širokého spektra hydromorfologických modifikací říčních koryt, břehů, příbřežních zón a inundačních území. Jejím základním cílem je hodnotit „odchylku od přirozeného stavu“ jako důsledek antropogenních vlivů na hydromorfologii řek. Norma navrhuje vhodné zdroje informací (viz tabulka A.1), které mohou přispět k popisu modifikace hydromorfologických charakteristik.

Přitom nenahrazuje metody, které byly vyvinuty pro místní hodnocení a předávání zpráv. Rozhodnutí o správě jednotlivých úseků toku nebo povodí vyžaduje odborné znalosti o lokalitě a liší se podle typu řeky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.