ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.060.01 Červenec 2010

Jakost vod – Slovník –
Část 1

ČSN
ISO 6107-1

75 0175

 

Water quality – Vocabulary – Part 1

Qualité de ľeau – Vocabulaire – Partie 1

Wasserbeschaffenheit – Begriffe – Teil 1

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6107-1:2004. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6107-1:2004. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6107-1 (75 0175) z března 1996.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 75 0170Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 68 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje abecední rejstřík českých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Andrea Peková

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jakost vod – Slovník – Část 1 ISO 6107-1
Čtvrté vydání
2004-02-01

ICS 01.040.13; 13.060.01

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

Předmět normy 7

Termíny a definice 7

Bibliografie 17

Abecední rejstřík anglických termínů 18

Abecední rejstřík francouzských termínů 20

Abecední rejstřík německých termínů 21

Národní příloha NA (informativní) Abecední rejstřík českých termínů 23

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
nformujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2004

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní normu ISO 6107-1 připravila technická komise ISO TC 147, Jakost vod, subkomise SC 1, Názvosloví.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 6107-1:1996), jehož je nerozsáhlou revizí.

ISO 6107 se společným názvem Jakost vod – Slovník sestává z devíti částí. Prvních osm částí nemá samostatný název, ale devátá část je abecedním rejstříkem prvních osmi částí a má název:

Úvod

Definice v kterékoli části nebo vydání ISO 6107 nejsou nutně identické s definicemi v příslušných normách nebo s definicemi ve vědeckých publikacích nebo ve slovnících. Tyto definice byly formulovány pro technické účely a pro uživatele, kteří nejsou odborníky v daném oboru. Přestože byla snaha zajistit, aby definice byly technicky správné, nemusí zahrnovat všechny podrobnosti obsažené v definicích v příslušných normách. Jazyk a výrazy nemusí vždy být v souladu s přesným vědeckým názvoslovím. Proto nejsou definice v tomto slovníku zamýšleny pro takové účely, jako jsou soudní řízení a smluvní specifikace. ISO nemůže přijmout odpovědnost za následky, které mohou vzniknout při používání těchto definic pro účely, pro které nebyly zamýšleny. ISO 6107 je omezena na definice vybraných termínů, které se objevují v mezinárodních normách ISO/TC 147 Jakost vod.

Předmět normy

Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod.

POZNÁMKAKromě termínů a definic ve třech úředních jazycích ISO (anglickém, francouzském a ruském) uvádí tato část ISO 6107 ekvivalentní termíny a jejich definice v německém jazyce; ty jsou publikovány na zodpovědnost normalizačních orgánů Německa (DIN), Rakouska (ÖN) a Švýcarska (SNV). Avšak pouze termíny a definice uvedené v úředních jazycích mohou být považovány za termíny a definice ISO. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.