ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polovypálený dolomit

ČSN
EN 1017

75 5890

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Half-burnt dolomite

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Dolomie semi-calcinée

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Halbgebrannter Dolomit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1017:2008 včetně opravy EN 1017:2008/AC:2009-11. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1017:2008 including its corrigendum EN 1017:2008/AC:2009-11. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1017 (75 5890) ze srpna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1017:2008 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 1017 ze srpna 2008 převzala EN 1017:2008 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12485 zavedena v ČSN EN 12485 (75 5889) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý, vápno a polovypálený dolomit – Metody zkoušení

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jindřiška Nesvadbová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

EVROPSKÁ NORMA EN 1017
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2008

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 1017:1998

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polovypálený dolomit

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption –
Half-burnt dolomite 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine – Dolomie semi-calcinée

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Halbgebrannter Dolomit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-11-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1017:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Popis 7

4 Kritéria čistoty 8

5 Metody zkoušení 10

6 Označování – Přeprava – Skladování 10

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o polovypáleném dolomitu 11

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 1017:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1017:1998.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Mezi tímto vydáním a EN 1017:1998 jsou následující významné technické rozdíly:

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

  1. Tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA.

  2. Předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKAShoda s touto evropskou normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro polovypálený dolomit používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti polovypáleného dolomitu a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro polovypálený dolomit. Informuje o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.