ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.060.10 Červen 2010

Jímání podzemní vody

ČSN 75 5115

 

Ground water abstraction

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6615 z 1980-02-12 a ČSN 75 5115 ze srpna 1993.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Navrhování jímacích zařízení 7

4.1 Požadavky na hydrogeologický průzkum 7

4.2 Navrhování způsobu jímání podzemní vody a návrh konstrukce jímacího zařízení 8

4.3 Umístění jímacích zařízení 8

4.4 Umístění jímacích zařízení pro jímání vody určené k jiným účelům než pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou 9

5 Zřizování jímacích zařízení 10

5.1 Všeobecná ustanovení 10

5.2 Druhy jímacích zařízení 10

5.3 Vrtané (trubní) studny 10

5.4 Šachtové studny 14

5.5 Šachtové studny s radiálními sběrači 16

5.6 Jímací zářezy 16

5.7 Pramenní jímky 17

5.8 Ostatní způsoby jímání 18

6 Stavební vybavení a příslušenství studní individuálního zásobování vodou 18

6.1 Stavební vybavení 18

6.2 Příslušenství studny 19

6.3 Úprava okolí studní 19

6.4 Požární studny 20

6.5 Kontrola a dezinfekce studní 20

6.6 Nevyužívané studny 20

7 Stavební vybavení jímacích objektů podzemní vody sloužících pro veřejný vodovod 21

7.1 Všeobecná ustanovení 21

7.2 Vrtané studny 22

7.3 Šachtové studny 23

7.4 Šachtové studny s radiálními sběrači 23

7.5 Jímací zářezy 23

7.6 Pramenní jímky 23

8 Doplňující ustanovení pro výstavbu a provoz jímacích objektů sloužících pro veřejný vodovod 24

Příloha A (informativní)  Spouštěná studna z betonových skruží 25

Příloha B (informativní)  Kopaná studna z betonových skruží 26

Příloha C (informativní)  Kopaná studna zděná 27

Příloha D (informativní)  Vrtaná studna – s úpravou pro ruční čerpadlo 28

Příloha E (informativní)  Vrtaná studna – s úpravou pro motorové čerpadlo 29

Příloha F (informativní)  Doporučená úprava krycí desky veřejné studny s ručním stojanovým čerpadlem 30

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla vypracována s přihlédnutím k poznatkům získaným v průběhu používání předchozích norem ČSN 73 6615 a ČSN 75 5115 a s ohledem k ostatním vodohospodářským normám používaným při navrhování, výstavbě a provozu jímacích objektů a jímacích zařízení. V normě byly sloučeny obě předchozí normy ČSN 73 6615 a ČSN 75 5115, což vedlo k odstranění rozporů mezi některými ustanoveními obou norem, odstranění duplicit a sjednocení terminologie. Byla vypuštěna tabulka doporučených nejmenších vzdáleností a k problematice nejmenší vzdálenosti studní individuálního zásobování vodou od zdrojů možného znečištění byl doplněn odkaz na příslušnou vyhlášku č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Do normy byl doplněn reciproční požadavek na respektování potřebných vzdáleností od stávajících jímacích objektů a jímacích zařízení podzemní vody při navrhování nových staveb a zařízení, které mohou být potencionálním zdrojem možného znečištění podzemních vod.

Aktualizovány byly citované a související normy a právní předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 73 0873Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 75 0000Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní ustanovení

ČSN 75 0102Vodní hospodářství – Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0120Vodní hospodářství – Názvosloví hydrotechniky

ČSN 75 0130Vodní hospodářství – Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

ČSN 75 0140Vodní hospodářství – Názvosloví hydromeliorací

ČSN 75 0142Vodní hospodářství – Názvosloví protierozní ochrany půdy

ČSN ISO 6107-1 (75 0175)Jakost vod – Slovník – Část 1

ČSN 75 5401Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5455Výpočet vnitřních vodovodů

Souvisící odvětvové normy

TNV 75 5891 Vodárenské filtrační písky

TNV 75 7121 Jakost vod – Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

TNV 75 0747Ochranná zábradlí

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící právní předpisy

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler; EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Ing. Martin Mikeš, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., RNDr. Martin Blecha

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo rekonstruovaných jímacích objektů a jímacích zařízení prosté podzemní vody.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.