ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Březen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Modifikované škroby

ČSN
EN 1406

75 5811

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Modified starches

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Amidon modifié

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Modifizierte Stärke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1406:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1406:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1406 (75 5811) z října 1999.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 1666zavedena v ČSN EN ISO 1666 (56 6111) Škrob – Stanovení obsahu vlhkosti sušením

ISO 3165nezavedena

ISO 5377zavedena v ČSN EN ISO 5377 (56 0178) Produkty hydrolýzy škrobu – Stanovení redukujících látek a dextrózového ekvivalentu – Konstantní titrační metoda Lane-Eynona

ISO 6206dosud nezavedena

ISO 8213dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

EVROPSKÁ NORMA EN 1406
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2009

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 1406:1998

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Modifikované škroby

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption –
Modified starches 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine – Amidon modifié

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Modifizierte Stärke

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-07-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1406:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Popis 7

3.1 Identifikace 7

3.2 Obchodní forma 8

3.3 Fyzikální vlastnosti 9

3.4 Chemické vlastnosti 9

4 Kritéria čistoty 9

4.1 Všeobecně 9

4.2 Složení obchodního výrobku 10

4.3 Hlavní a vedlejší příměsi 10

4.4 Chemické ukazatele 10

5 Metody zkoušení 10

5.1 Odběr vzorků 10

5.2 Analýzy 10

6 Označování – Přeprava – Skladování 11

6.1 Způsoby dodání 11

6.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU 11

6.3 Přepravní předpisy a označování 12

6.4 Označení 12

6.5 Skladování 12

Příloha A  (informativní) Všeobecné informace o modifikovaných škrobech 13

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 1406:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1406:1998.

Příloha A je informativní a podává některé informace o původu, použití a zacházení s modifikovanými škroby.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

  1. Tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA.

  2. Předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKAShoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo dohledu národních úřadů.

1Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro modifikované škroby používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro modifikované škroby.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.