ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.20;13.060.70 Březen 2010

Jakost vod – Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách

ČSN 75 7837

 

Water quality – Detection and enumeration of coliform bacteria in non-disinfected waters

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Zřeďovací roztoky, kultivační média a činidla 5

6 Přístroje a pomůcky 6

7 Odběr vzorků 6

8 Příprava vzorku před stanovením 6

9 Postup zkoušky 7

10 Vyjadřování výsledků 7

11 Protokol o zkoušce 7

12 Zabezpečování kvality 7

Příloha A (informativní)  Rozptyl výsledků 8

 

Předmluva

Souvisící normy

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 835 (70 4120)Laboratorní sklo – Dělené pipety

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, v.v.i., IČ 020711, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách (povrchová, podzemní, odpadní voda, apod.).

Metoda je určena zejména pro povrchovou vodu. Lze ji použít i pro ty pitné vody (zejména nedesinfikované), kde nadměrný růst doprovodné mikroflóry znemožňuje použití metody podle ČSN EN ISO 9308-1. Metoda nemůže být použita pro vody, u nichž nerozpuštěné látky ruší membránovou filtraci nebo vysoký počet jiných organismů svými inhibičními faktory omezuje růst stanovovaných bakterií.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.