ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.50 Březen 2010

Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou

ČSN 75 7625

 

Water quality – Determination of radon 222 by liquid scintillation counting method

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Přístroje a pomůcky 4

6 Chemikálie a činidla 4

7 Odběr a úprava vzorku 5

8 Postup zkoušky 5

9 Výpočty 6

10 Vyjadřování výsledků 8

11 Preciznost 8

12 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní)  Příklady vhodných objemů vzorku a scintilátoru 9

Příloha B (normativní)  Hodnoty korekčních faktorů 10

Příloha C (informativní)  Údaje o preciznosti 11

Předmluva

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 7624Jakost vod – Stanovení radonu 222

ČSN ISO 9698 (75 7635)Jakost vod – Stanovení objemové aktivity tritia – Kapalinová scintilační měřicí metoda

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb. o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová;
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, IČ 020711, Ing. Eduard Hanslík, CSc., Mgr. Diana Ivanovová; Státní ústav radiační ochrany, Praha, IČ 63108089, Ing. Jaroslav Vlček

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová


1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity radonu (222Rn) kapalinovou scintilační měřicí metodou.

Metoda je určena ke stanovení objemové aktivity 222Rn ve vzorcích čirých podzemních vod, pitných vod pro veřejné zásobování a balených vod (kojeneckých, pramenitých, pitných a přírodních minerálních vod).

Metoda je použitelná v rozsahu od 5 Bq/l.

Při stanovení je nutné dodržet ustanovení ČSN 75 7600.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.