ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.060.01 Únor 2010

Jakost vody – Slovník –
Část 5

ČSN
ISO 6107-5

75 0175

 

Water quality – Vocabulary – Part 5

Qualité de l’eau – Vocabulaire – Partie 5

Wasserbeschaffenheit – Begriffe – Teil 5

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6107-5:2004. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6107-5:2004. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6107-5 (75 0175) z března 1996.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.