ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.71; 71.100.80 Únor 2010

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické
a filtrační materiály – Definice

ČSN
EN 12901

75 5701

Products used for treatment for water intended for human consumption – Inorganic supporting and filtering materials – Definitions

Produits utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine  – Matériaux inorganiques de filtration et de support – Définitions

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Anorganische Filterhilfs- und Filtermaterialien – Definitionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12901:1999. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12901:1999. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12901 (75 5701) z července 2000.

 

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12901:1999 do soustavy ČSN. Zatímco
ČSN EN 12901 z července 2000 převzala EN 12901:1999 schválením k přímému použití jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotře-bě – Pomocné anorganické a filtrační materiály – Metody zkoušení

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje rejstřík českých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

EVROPSKÁ NORMA EN 12901
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 1999

ICS 01.040.71; 71.100.80

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Pomocné anorganické a filtrační materiály – Definice

Products used for treatment of water intended for human consumption –
Inorganic supporting and filtering materials – Definitions 

Produits utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine – Matériaux inorganiques de filtration et de support – Définitions

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Anorganische Filterhilfs- und Filtermaterialien – Definitionen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-07-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12901:1999 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Zrnitost granulovaných materiálů 6

3 Objemová hmotnost 8

4 Pórovitost 9

5 Mechanické vlastnosti 9

6 Hydraulické vlastnosti 10

7 Chemické vlastnosti 10

8 Vzhled 11

9 Preciznost 11

Bibliografie 13

Abecední rejstřík německých termínů 14

Abecední rejstřík anglických termínů 15

Abecední rejstřík francouzských termínů 16

Národní příloha NA (informativní) Abecední rejstřík českých termínů 17

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma je použitelná pro všechny pomocné anorganické materiály a filtrační materiály (ISFM), používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Definuje termíny týkající se ISFM.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.