ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Srpen 2009

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Práškové aktivní uhlí

ČSN
EN 12903

75 5703

 

Products used for the treatment of water intended for human consumption – Powdered activated carbon

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Charbon actif en poudre

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Pulver-Aktivkohle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12903:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12903:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12903 (75 5703) ze srpna 2005.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12901:1999 zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály – Definice

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály – Metody zkoušení

EN ISO 787-11 zavedena v ČSN EN ISO 787-11 (67 0520) Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv – Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

EVROPSKÁ NORMA EN 12903
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 12903:2003

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Práškové aktivní uhlí

Products used for the treatment of water intended for human consumption – Powdered activated carbon 

Produits utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine – Charbon actif
en poudre

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Pulver-Aktivkohle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12903:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Popis 7

4.1 Identifikace 7

4.2 Obchodní forma 7

5 Fyzikální vlastnosti 8

5.1 Vzhled 8

5.2 Zrnitost 8

5.3 Objemová hmotnost baleného výrobku 8

6 Chemické vlastnosti 8

6.1 Všeobecně 8

6.2 Kritéria čistoty 8

7 Specifické vlastnosti 9

8 Metody zkoušení 9

8.1 Odběr vzorků 9

8.2 Analýzy 10

9 Označování, přeprava a skladování 10

9.1 Způsoby dodání 10

9.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU 10

9.3 Přepravní předpisy a označování 11

9.4 Označení 11

9.5 Skladování 11

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o práškovém aktivním uhlí 12

A.1 Původ 12

A.2 Složení 12

A.3 Použití 13

A.4 Pravidla pro bezpečné zacházení a používání 13

A.5 Postup při nehodě 13

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 12903:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 12903:2003.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 12903:2003 jsou redakčního charakteru a jejich účelem je harmonizovat text s dalšími normami této řady.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

  1. tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKAShoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro práškové aktivní uhlí používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje jeho vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro práškové aktivní uhlí. Podává informace o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.