ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Srpen 2009

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Granulované aktivní uhlí –
Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

ČSN
EN 12915-1

75 5715

 

Products used for the treatment of water intended for human consumption – Granular activated carbon – Part 1: Virgin granular activated carbon

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Charbon actif en grains – Partie 1: Charbon actif en grains vierge

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Granulierte Aktivkohle – Teil 1: Frische granulierte Aktivkohle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12915-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12915-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12915-1 (75 5715) ze srpna 2005.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12901:1999zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály – Definice

EN 12902zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické a filtrační materiály – Metody zkoušení

EN ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

EVROPSKÁ NORMA EN 12915-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 12915-1:2003

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Granulované aktivní uhlí –
Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

Products used for the treatment of water intended for human consumption – Granular activated carbon –
Part 1: Virgin granular activated carbon 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Charbon actif en grains –
Partie 1: Charbon actif en grains vierge

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Granulierte Aktivkohle –
Teil 1: Frische granulierte Aktivkohle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12915-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Popis 4

4.1 Identifikace 7

4.2 Obchodní formy 8

5 Fyzikální vlastnosti 4

5.1 Vzhled 8

5.2 Zrnitost 8

5.3 Smáčivost 8

5.4 Objemová hmotnost baleného výrobku 8

5.5 Mechanická odolnost 8

6 Chemické vlastnosti 4

6.1 Všeobecně 9

6.2 Kritéria čistoty 9

7 Specifické vlastnosti 4

8 Metody zkoušení 4

8.1 Odběr vzorků 10

8.2 Analýzy 10

9 Označování, přeprava a skladování 4

9.1 Způsoby dodání 15

9.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU 15

9.3 Přepravní předpisy a označování 15

9.4 Označení 16

9.5 Skladování 16

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o granulovaném aktivním uhlí 4

A.1 Původ 17

A.2 Složení 17

A.3 Hydraulické charakteristiky 18

A.4 Použití 18

A.5 Pravidla pro bezpečné zacházení a používání 19

A.6 Postup při nehodě 19

Bibliografie 4

Předmluva

Tento dokument (EN 12915-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 12915-1:2003.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Tato evropská norma sestává ze dvou částí. Část 1 je zaměřena na čerstvé granulované aktivní uhlí a část 2 obsahuje požadavky na regenerované granulované aktivní uhlí.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 12915-1:2003 jsou redakčního charakteru a jejich účelem je harmonizovat text s dalšími normami této řady.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

  1. tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKAShoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato část EN 12915 platí pro čerstvé granulované aktivní uhlí používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti čerstvého granulovaného aktivního uhlí a stanoví požadavky a vhodné metody zkoušení pro čerstvé granulované aktivní uhlí. Poskytuje informace o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.