ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Srpen 2009

Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě – Granulované aktivní uhlí –
Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

ČSN
EN 12915-2

75 5715

 

Products used for the treatment of water intended for human cousumption – Granular activated carbon – Part 2: Reactivated
granular activated carbon

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Charbon actif en grains –
Partie 2: Charbon actif en grains réactivé

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Granulierte Aktivkohle – Teil 2: Reaktivierte
granulierte Aktivkohle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12915-2:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12915-2:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12915-2 (75 5715) ze srpna 2005.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12901:1999zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály – Definice

EN 12902zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Pomocné anorganické a filtrační materiály – Metody zkoušení

EN 12915-1:2009zavedena v ČSN EN 12915-1:2009 (75 5715) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Granulované aktivní uhlí – Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

EVROPSKÁ NORMA EN 12915-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 12915-2:2003

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Granulované aktivní uhlí –
Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

Products used for the treatment of water intended for human cousumption –
Granular activated carbon –
Part 2: Reactivated granular activated carbon 

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée
à la consommation humaine – Charbon actif
en grains –
Partie 2: Charbon actif en grains réactivé

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Granulierte
Aktivkohle –
Teil 2: Reaktivierte granulierte Aktivkohle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12915-2:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Popis 8

5 Fyzikální vlastnosti 8

6 Chemické vlastnosti 9

7 Specifické vlastnosti 9

8 Metody zkoušení 9

9 Označování, přeprava a skladování 10

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o regenerovaném granulovaném aktivním uhlí 11

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 12915-2:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 12915-2:2003.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 12915-2:2003 jsou redakčního charakteru a jejich účelem je harmonizovat text s dalšími normami této řady.

Poznámka v kapitole 6 týkající se čistoty výrobku byla přeformulována.

Tato evropská norma sestává ze dvou částí. Část 1 je zaměřena na čerstvé granulované aktivní uhlí a část 2
obsahuje požadavky na regenerované granulované aktivní uhlí.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

  1. tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKAShoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1Předmět normy

Tato část EN 12915 platí pro regenerované granulované aktivní uhlí používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti regenerovaného granulovaného aktivního uhlí a stanoví požadavky a vhodné metody zkoušení pro regenerované granulované aktivní uhlí. Poskytuje informace o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.