ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Srpen 2009

Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě – Granulovaný aktivovaný
oxid hlinitý

ČSN
EN 13753

75 5718

 

Products used for treatment of water intended for human consumption – Granular activated alumina

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Alumine active en grains

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Granuliertes aktiviertes Aluminiumoxid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13753:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13753:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13753 (75 5718) ze srpna 2005.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12901:1999zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály – Definice

EN 12902zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Pomocné anorganické a filtrační materiály – Metody zkoušení

ISO 9277nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

EVROPSKÁ NORMA EN 13753
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 13753:2002

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý

Products used for treatment of water intended for human consumption –
Granular activated alumina

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée
à la consommation humaine – Alumine active
en grains

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Granuliertes
aktiviertes Aluminiumoxid

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13753:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny, definice a značky 7

4 Popis 7

4.1 Identifikace 7

4.2 Obchodní forma 7

5 Fyzikální vlastnosti 8

5.1 Vzhled 8

5.2 Zrnitost 8

5.3 Sypná hmotnost baleného výrobku 8

6 Chemické vlastnosti 8

7 Specifické vlastnosti 8

8 Metody zkoušení 8

8.1 Odběr vzorků 8

8.2 Analýzy 8

9 Označování – Přeprava – Skladování 9

9.1 Způsoby dodávání 9

9.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU 9

9.3 Přepravní předpisy a označování 9

9.4 Označení 9

9.5 Skladování 9

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o granulovaném aktivovaném oxidu hlinitém 10

Bibliografie 12

Předmluva

Tento dokument (EN 13753:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 13753:2002.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 13753:2002 jsou redakčního charakteru a jejich účelem je harmonizovat text s dalšími normami této řady.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

  1. tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKAShoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1Předmět normy

Tuto normu lze použít pro granulovaný aktivovaný oxid hlinitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti granulovaného aktivovaného oxidu hlinitého, stanoví požadavky na tento výrobek a odpovídající metody zkoušení. Informuje o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.