ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Červen 2009

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě – Peroxid vodíku

ČSN
EN 902

75 5836

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Hydrogen peroxide

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Peroxyde d’ hydrogène

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Wasserstoffperoxid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 902:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 902:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 902 (75 5836) ze září 2000.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1483zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové absorpční spektro-
metrie

EN ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 3165dosud nezavedena

ISO 6206dosud nezavedena

ISO 8288:1986zavedena v ČSN ISO 8288:1995 (75 7382) Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 45274576, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

EVROPSKÁ NORMA EN 902
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2009

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 902:1999

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Peroxid vodíku

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption –
Hydrogen peroxide 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine –
Peroxyde d’ hydrogène

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Wasserstoffperoxid

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-12-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 902:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Popis 6

3.1 Identifikace 6

3.2 Obchodní forma 7

3.3 Fyzikální vlastnosti 7

3.4 Chemické vlastnosti 9

4 Kritéria čistoty 9

4.1 Všeobecně 9

4.2 Složení obchodního výrobku 9

4.3 Hlavní a vedlejší příměsi 9

4.4 Chemické ukazatele 9

5 Metody zkoušení 10

5.1 Odběr vzorků 10

5.2 Analýzy 10

6 Označování – Přeprava – Skladování 13

6.1 Způsoby dodání 13

6.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU 13

6.3 Přepravní předpisy a označování 14

6.4 Označení 15

6.5 Skladování 15

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o peroxidu vodíku 16

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla 18

Příloha C (normativní)  Stanovení arsenu, antimonu a selenu (atomovou absorpční spektrometrií technikou hydridů) 19

Bibliografie 24

Předmluva

Tento dokument (EN 902:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 902:1999.

Významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 902:1999 jsou tyto:

a) vypuštění odkazu na směrnici EU 80/778/EEC z 15. července 1980, s cílem vzít v úvahu poslední platnou směrnici (viz [1]);

b) notifikaci, že norma platí pro čistý chemický výrobek a nikoli pro směsi s jinými chemikáliemi;

c) nahrazení ISO 5666-1 normou EN 1483;

d) použití změněné klasifikace a označování (viz [2]).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1) tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2) předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKAShoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1Předmět normy

Tento dokument lze použít pouze pro peroxid vodíku a nikoli pro směsi s jinými chemickými výrobky používanými pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti peroxidu vodíku a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro peroxid vodíku. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Stanoví také pravidla pro bezpečné zacházení a používání peroxidu vodíku (viz příloha B).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.