ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30 Červen 2009

Odkaliště

ČSN 75 3310

 

Tailings

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 3310 z 1991-02-01.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Rozdělení odkališť 6

5 Návrh odkališť 7

6 Zvyšování odkališť 15

7 Zásady provozu odkališť 16

Příloha A  (informativní) Stupně bezpečnosti svahu odkaliště pro jednotlivé zatěžovací stavy 19

Příloha B  (informativní) Podmínky posouzení spolehlivosti základní hráze, celého hrázového systému
a podloží odkaliště metodou mezních stavů 20

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Revize normy zahrnuje změny vázané na novou legislativu (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 471/2001 Sb.). Byly aktualizovány odkazy na souvisící normy a text byl uveden do souladu s názvoslovnými normami.

Souvisící ČSN

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem

ČSN 73 6506 Zatížení vodohospodářských staveb ledem

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácí a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící TNV

TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

TNV 75 2920 Provozní řády hydrotechnických vodních děl

TNV 75 2931 Povodňové plány

TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

POZNÁMKAOdvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA-TBD a.s., IČ 49241648, Ing. Libor Macháček, Ing. Petr Smrž; HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Spolupráce: ČVUT Praha, Fakulta stavební, prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.; PP Projekt, Ing. Petr Pospíšil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provoz odkališť jako určených vodních děl1) a v přiměřeném rozsahu pro jejich rekonstrukce a rekultivace, pokud při změně stavby dochází k zásahům do konstrukcí, jejichž parametry a vybavení předepisují ustanovení této normy.

U provozovaných odkališť platí ustanovení kapitoly 6 a využitelná ustanovení kapitol 4 a 5.

U odkališť na území ovlivněném hlubinnou těžbou je nutno respektovat příslušné předpisy pro stavby na poddolovaném území, zejména ČSN 73 0039.

Norma neplatí pro kalová pole čistíren odpadních vod.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.