ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.10 Duben 2009

Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2101

 

Ecologisation of watercourse regulation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 2101 ze září 1993.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Všeobecně 5

5 Podklady pro návrh úpravy toku 5

6 Základní přístupy ekologizace úprav vodních toků 6

7 Návrhové veličiny 6

8 Hydrotechnické výpočty 7

9 Trasa koryta 7

10 Příčný profil 8

11 Podélný profil 8

12 Opevnění koryta 8

13 Spádové objekty 9

14 Migrační prostupnost toku 9

15 Mostní objekty, propustky a shybky 9

16 Vegetační doprovod 9

17 Ochranné hráze 10

18 Údržba toku a vegetačního doprovodu 11

Bibliografie 12

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je výhradně zaměřena na problematiku takových úprav, jejichž hlavním cílem je zlepšení environmentálního stavu vodního toku. Z textu normy byly proto vypuštěny pasáže zabývající se technickým řešením úprav toků, které řeší zvláštní předpisy1).

Souvisící ČSN

ČSN 01 3469 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydrotechnických staveb a hydroenergetických staveb – Stavební část

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie

ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod

Souvisící odvětvové normy

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

TNV 75 2321 Rybí přechody

TNV 75 2322 Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

TNV 75 2415 Suché nádrže

TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků

POZNÁMKAOdvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 195/1993 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

Vypracování změny normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydrauliky a hydrologie, doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

1Předmět normy

Tato norma platí pro úpravy přirozených i umělých vodních toků vedoucí ke zlepšení stavu jejich vodních ekosystémů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.