ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.50 Březen 2009

Jakost vod – Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování

ČSN 75 7623

 

Water quality – Determination of radium 226 by emanometry without pre-concentration

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Chemikálie a činidla 4

6 Přístroje a pomůcky 5

7 Odběr a úprava vzorku 5

8 Postup zkoušky 5

9 Výpočet 7

10 Vyjadřování výsledků 8

11 Kontrola znečištění činidel radioaktivními látkami 9

12 Shodnost 9

13 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (informativní) Hodnoty korekčních faktorů 10

Příloha B (informativní) Údaje o shodnosti 11

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 75 7611 Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity alfa

ČSN 75 7612 Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity beta

ČSN 75 7614 Jakost vod – Stanovení uranu

ČSN 75 7622 Jakost vod – Stanovení radia 226

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb. o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová;
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, IČ 020711, Ing. Eduard Hanslík, CSc., Mgr. Diana Ivanovová;
Státní ústav radiační ochrany, Praha, IČ 63108089, Ing. Jaroslav Vlček
ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, IČ 27407551, Ing. Tomáš Bouda, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity radia 226 (226Ra) ve vodách scintilačně emanometrickou metodou bez koncentrování 226Ra srážením. Metoda je určena ke stanovení objemové aktivity 226Ra ve vzorcích s velmi nízkou koncentrací nerozpuštěných látek, např. ve vzorcích podzemních a pitných vod.

Při stanovení je nutné dodržet ustanovení ČSN 75 7600.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.