ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.20 Březen 2009

Jakost vod – Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli

ČSN 75 7835

 

Water quality – Detection and enumeration of thermotolerant coliform bacteria and Escherichia coli

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Podstata zkoušky 5

5 Kultivační média a zřeďovací roztoky 6

6 Přístroje a pomůcky 8

7 Odběr vzorků 8

8 Příprava vzorku krátce před stanovením 8

9 Postup zkoušky 9

10 Vyjadřování výsledků 10

11 Protokol o zkoušce 10

12 Zabezpečování kvality 10

Příloha A (informativní) Vybrané charakteristiky metody 11

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 7704 (75 7812)Jakost vod – Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení

ČSN ISO 9998 (75 7814)Jakost vod – Kontrola a hodnocení mikrobiologických kultivačních médií pro stanovení počtu kolonií používaných při zkoušení jakosti vod

ČSN EN ISO 9308-1 (75 7836)Jakost vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů

ČSN EN ISO 9308-3 (75 7836)Jakost vod – Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách – Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém kultivačním médiu (stanovení MPN)

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., IČ 45274576, Ing. Lenka Fremrová

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., IČ 020711, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

Úvod

K zjišťování hygienické nezávadnosti vody slouží především sledování tzv. indikátorů fekálního znečištění. Za nejvýznamnější ukazatel fekálního znečištění byly dříve považovány koliformní bakterie. V současné době převládá názor, že jejich přítomnost svědčí pouze o použití nevhodné technologie úpravy vody, dodatečné kontaminaci nebo o zvýšeném obsahu živin – organických látek.

Nyní se jako hlavní indikátor fekálního znečištění používá druh Escherichia coli. Termotolerantní (fekální) koliformní bakterie se nadále používají zejména jako ukazatel jakosti vody povrchové.

POZNÁMKATermín termotolerantní koliformní bakterie nahradil dříve a v některé literatuře včetně právních předpisů doposud užívaný termín fekální koliformní bakterie (anglicky faecal coliforms).

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu pro stanovení termotolerantních (fekálních) koliformních bakterií a Escherichia coli.

Metoda může být použita pro stanovení termotolerantních (fekálních) koliformních bakterií ve všech typech vod kromě těch, u nichž přítomnost nerozpuštěných látek ruší filtraci nebo vysoký počet jiných organismů inhibuje růst stanovovaných bakterií. Pro stanovení Escherichia coli je metoda určena zejména pro povrchovou vodu, kdy nadměrný růst doprovodné mikroflóry znemožňuje použití metody podle ČSN EN ISO 9308-1 a kdy zároveň nelze použít metodu nejpravděpodobnějšího počtu dle ČSN EN ISO 9308-3 (zejména při nižších počtech E. coli ve vzorku).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.