ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.50 Březen 2009

Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem – Metoda ve zkumavkách

ČSN 75 7455

 

Water quality – Determination of nitrate – 2,6-Dimethylphenol photometric method – Small-scale tube method

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Podstata zkoušky 4

4 Chemikálie a činidla 4

5 Přístroje a pomůcky 5

6 Odběr a uchovávání vzorků 6

7 Postup zkoušky 6

8 Výpočet 7

9 Vyjadřování výsledků 7

10 Protokol o zkoušce 7

11 Shodnost a nejistota 7

Příloha A (informativní) Eliminace vlivu chloridů 8

Příloha B (informativní) Údaje o shodnosti 9

Příloha C (informativní) Stanovení dusičnanů v roztoku po oxidační mineralizaci peroxodisíranem podle
ČSN EN ISO 11905-1 10

Příloha D (normativní) Směsný kontrolní vzorek 11

Bibliografie 13

Předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová

1Předmět normy

1.1Oblast použití

Tato norma specifikuje absorpční fotometrickou metodu stanovení dusičnanů ve zkumavkách. Zkouška je použitelná k rozboru pitné nebo surové vody. Dále je vhodná jako metoda stanovení dusičnanů (v roztoku po oxidační mineralizaci) při stanovení dusíku v odpadních vodách podle ČSN EN ISO 11905-1 (viz příloha C).

Metodou lze stanovit koncentraci dusičnanů r(NO3) do 50 mg·l–1 ve zkoušeném objemu vzorku 500 ml při použití zkumavek s průměrem 16 mm. Mez stanovitelnosti je 1 mg·l–1.

1.2 Rušivé vlivy

1.2.1 Dusitany způsobují pozitivní chybu stanovení, protože s 2,6-dimethylfenolem tvoří červený produkt
2,6-dimethyl-4-nitrosofenol. Eliminaci rušivého vlivu dusitanů zajišťuje amidosírová kyselina, která se vždy přidává ke vzorku. Dávka této kyseliny uvedená v postupu zkoušky postačuje k eliminaci rušivého vlivu dusitanů až do koncentrace 100 mg·l–1.

1.2.2 Chloridy způsobují negativní chybu stanovení a v případě potřeby se odstraňují úpravou vzorku síranem stříbrným, viz příloha A. Rušivý vliv chloridů do koncentrace 100 mg·l–1 je zanedbatelný.

1.2.3 Nerozpuštěné látky přítomné ve vzorku ruší fotometrické stanovení. Odstraňují se filtrací vzorku filtrem ze skleněných vláken (5.8).

1.2.4 Fotometrické stanovení ruší vlastní zbarvení vzorku, pokud vzorek vykazuje vlastní absorbanci v rozsahu vlnových délek od 324 nm do 340 nm [1].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.