ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.8                                                                                                                               Prosinec 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci
prováděné na místě bezmembránovou technologií

ČSN
EN 14805

75 5897

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination
using non-membrane technology

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Chlorure de sodium
pour la génération électrochimique de chlore utilisant des technologies non membranaires

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumchlorid zur elektrochemischen
Erzeugung von Chlor vor Ort mittels membranloser Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14805:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14805:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82413


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 973:2002 zavedena v ČSN EN 973:2003 (75 5886) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 2479 dosud nezavedena

ISO 2480 dosud nezavedena

ISO 2482 dosud nezavedena

ISO 2483 dosud nezavedena

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 6227 zavedena v ČSN ISO 6227 (65 0335) Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda

ISO 8213 dosud nezavedena

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 45274576, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                      EN 14805
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 
Červen 2008

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody k lidské spotřebě - Chlorid sodný
k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium
chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Chlorure
de sodium pour la génération électrochimique
de chlore utilisant des technologies
non membranaires

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Natriumchlorid
zur elektrochemischen Erzeugung von Chlor
vor Ort mittels membranloser Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 29. května 2008.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 14805:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

3.1       Identifikace........................................................................................................................................................................... 7

3.2       Obchodní forma................................................................................................................................................................... 8

3.3       Fyzikální vlastnosti.............................................................................................................................................................. 8

3.4       Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................... 9

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Složení obchodního výrobku............................................................................................................................................ 10

4.3       Hlavní a vedlejší příměsi.................................................................................................................................................. 10

4.4       Chemické ukazatele......................................................................................................................................................... 10

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 11

5.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 11

5.2       Analýzy................................................................................................................................................................................. 11

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 14

6.1       Způsoby dodání................................................................................................................................................................. 14

6.2       Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU......................................................................................... 14

6.3       Přepravní předpisy a označování.................................................................................................................................... 14

6.4       Označení............................................................................................................................................................................. 14

6.5       Skladování.......................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o chloridu sodném pro elektrochloraci.................................................. 15

Příloha B (normativní) Analytické metody.................................................................................................................................. 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14805:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)    tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro chlorid sodný používaný pro elektrochloraci vody určené k lidské spotřebě prováděnou na místě bezmembránovou technologií. Popisuje vlastnosti chloridu sodného a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro chlorid sodný (viz příloha A). Informuje o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --