ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                         Prosinec 2008

Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem
ropných látek

ČSN 75 6551

 

Discharge and treatment of wastewater with content of petroleum matters

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 75 6551 z července 2003.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82269


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5          Odvádění odpadních vod................................................................................................................................................... 9

6          Navrhování technologie čištění....................................................................................................................................... 10

7          Technologické postupy čištění....................................................................................................................................... 11

7.1       Mechanické čištění odpadních vod................................................................................................................................ 11

7.2       Dočištění odpadních vod................................................................................................................................................. 11

8          Požadavky na čisticí zařízení............................................................................................................................................ 12

8.1       Zařízení mechanického čištění odpadních vod........................................................................................................... 12

8.2       Zařízení k dočištění odpadních vod................................................................................................................................ 13

9          Odpadové hospodářství................................................................................................................................................... 14

9.1       Zahušťování kalů............................................................................................................................................................... 14

9.2       Odvodňování kalů.............................................................................................................................................................. 14

9.3       Zneškodňování kalů.......................................................................................................................................................... 14

9.4       Využití separovaných ropných látek................................................................................................................................ 14

10        Provozování čisticího zařízení.......................................................................................................................................... 14

11        Bezpečnost a hygiena práce........................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Materiálové požadavky na polypropylen.......................................................................................... 16


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě tato norma upřesňuje nové poznatky z procesu čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a její uvedení do souladu s novou převzatou normou ČSN EN 858-1, -2. Dále norma doplňuje materiálové požadavky na případně použitý polypropylen.

Souvisící ČSN

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty

ČSN 65 0512 Vzorkování kapalin

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných hmot - Základní ustanovení

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství - Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné požadavky

ČSN 75 7300 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - Všeobecné požadavky

ČSN 83 0916 Ochrana před ropnými látkami - Doprava ropných látek potrubím

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek

ČSN EN 14275 (65 6007) Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic

ČSN EN 228 (65 6505) Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 976-1 (69 8976) Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

ČSN EN ISO 1872-1 (64 3010) Plasty - Polyethylen (PE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN ISO 1872-2 (64 3010) Plasty - Polyethylen (PE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

ČSN EN ISO 1873-2 (64 3050) Plasty - Polypropylen (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

ČSN EN ISO 1873-1 (64 3051) Plasty - Materiály z polypropylénu (PP) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

ČSN EN ISO 3838 (65 6010) Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

ČSN EN ISO 3675 (65 6011) Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

ČSN EN ISO 12185 (65 6012) Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků


Strana 4

ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

ČSN ISO 1998-1 (65 6000) Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty

ČSN ISO 1998-2 (65 6000) Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky

ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

Souvisící TNV

TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící technické předpisy

Technické doporučení II-C-130 „Způsob zpracování provozního řádu čistírny odpadních vod“ (vydal Hydroprojekt CZ a.s. v r. 2003)

POZNÁMKA Odvětvové normy vodního hospodářství (TNV) a technická doporučení jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Míkovcová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí pro odvádění odkanalizovaných vod s obsahem ropných látek všeobecně a pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, přítomných ve formě volně vzplývatelné, dispergované a/nebo usaditelné 1). Norma platí pro odlučování ropných látek z odpadních vod gravitací a/nebo shlukováním souběžně s ČSN EN 858-1, -2 a pro dočišťování filtrací, sorpcí a flotací.

Norma platí v přiměřeném rozsahu i pro zabezpečení dešťových stok odvádějících vody s rizikem kontaminace ropnými látkami.

Norma neplatí pro čištění odpadních vod z těžby a rafinerií ropy a odpadních vod s obsahem stabilizovaných emulzí.-- Vynechaný text --